سوالات متداول دانشجویان کارشناسی

مرخصی تحصیلی وانصراف از تحصیل

در چه صورت می توان از مرخصی تحصیلی استفاده کرد؟

آیا مرخصی تحصیلی جزء سنوات مجاز تحصیل محاسبه می گردد؟

در چه صورت یک دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود؟

دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود چه باید بکند؟

ادامه تحصیل مجدد دانشجو منصرف از تحصیل چگونه است؟

 

در چه صورت می توان از مرخصی تحصیلی استفاده کرد؟
ج: کلیه دانشجویان در طول تحصیل مجاز به اخذ دو نیمسال مرخصی تحصیلی می باشند که زمان درخواست قبل از بازه حذف و اضافه می باشد و بعد از بازه حذف و اضافه باید در شورای آموزشی پردیس فنی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

آیا مرخصی تحصیلی جزء سنوات مجاز تحصیل محاسبه می گردد؟
ج: بله، فقط یک نیمسال مرخصی تحصیلی خواهران دانشجو بعلت زایمان جزو سنوات تحصیلی آنان محسوب نمی شد.

در چه صورت یک دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود؟
ج: ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل، انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل، حق ادامه تحصیل ندارد.

دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود چه باید بکند؟
ج: باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید و فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل صادر و دانشجو حق بازگشت به تحصیل را ندارد.

ادامه تحصیل مجدد دانشجو منصرف از تحصیل چگونه است؟
ج: تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت در قبولی در آژمون سراسری براساس ضوابط مربوطه است.

واحدهای درسی و طول مدت درسی

حداکثر واحدی که در یک نیمسال دانشجو می تواند اخذ نماید. چند واحد است؟

حداقل واحدی که دانشجو می تواند در یک نیمسال اخذ نماید چند واحد است؟

شرایط تکدرس نمودن درس باقیمانده چگونه است؟

تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر چند واحد است؟

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته چند نیمسال است؟

 

حداکثر واحدی که در یک نیمسال دانشجو می تواند اخذ نماید. چند واحد است؟
ج: در طول یک نیمسال دانشجو حداکثر می تواند 20 واحد اخذ نماید، در صورت مشروطی حد اکثر مجاز به اخذ 14 واحد است، در صورتیکه معدل نیمسال قبل دانشجو بالای -/17 (الف) باشد می تواند تا 24 واحد اخذ نماید.

حداقل واحدی که دانشجو می تواند در یک نیمسال اخذ نماید چند واحد است؟
ج: حداقل واحدها 12 واحد می باشد در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر حداقل 10 واحد می باشد.

شرایط تکدرس نمودن درس باقیمانده چگونه است؟
ج: اگر دانشجویی فقط با یک درس نظری فارغ التحصیل شود زمانی که تمامی نمرات نامبرده اعلام شد با درخواست نامبرده قابل اقدام است و تاریخ فارغ التحصیلی در نیمسال اول 30/7/ در نیمسال دوم 12/15/ و در تابستان 5/15 قابل احتساب خواهد بود.

تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر چند واحد است؟
ج: حداکثر 6 واحد درسی است و اخذ همزمان کارآموزی با درس امکانپذیر نمی باشد. دانشجویان فارغ التحصیل شاهد و ایثارگر  می تواند 8 واحد را اخذ نماید.

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته چند نیمسال است؟
ج: حداکثر سنوات مجاز 6 سال (12 نیمسال می باشد)، در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذرانند از دانشگاه مربوطه اخراج می شود.

انتقال

آیا انتقالی از دانشگاه تهران به سایر دانشگاهها کشور و بالعکس امکانپذیر است؟

آیا انتقال از دانشگاه تهران به سایر دانشگاه های شهر تهران امکانپذیر است؟

چه نمراتی از دانشجویان انتقالی مورد پذیرش قرار می گیرد؟

در طول مدت تحصیل چند بار می توان از قانون انتقالی استفاده کرد؟

 

آیا انتقالی از دانشگاه تهران به سایر دانشگاهها کشور و بالعکس امکانپذیر است؟
ج: دانشجویانی که متقاضی انتقال به سایر دانشگاهها و بالعکس می باشند، در اواسط هر ترم با ورود به سامانه سایت وزارتی نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه اقدام نموده و با کد رهگیری اخذ شده در سیستم نسبت به پیگیری آن اقدام نماید.

آیا انتقال از دانشگاه تهران به سایر دانشگاه های شهر تهران امکانپذیر است؟
ج: خیر

چه نمراتی از دانشجویان انتقالی مورد پذیرش قرار می گیرد؟
ج: در صورت انتقال فقط واحدهای گذرانیده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته
می شود، که این امر مربوط به انجام تطبیق سرفصل دروس انتقالی در گروه / دانشکده مربوطه است. نمرات کمتر از 12 به صورت پذیرفته نشده-ردی عینا در کارنامه وارد میگردد.

در طول مدت تحصیل چند بار می توان از قانون انتقالی استفاده کرد؟
ج: انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.


فراغت از تحصیل

مدارک مورد نیاز جهت انجام امور فارغ التحصیلی چه می باشد؟

در طول تحصیل چند واحد باید گذرانید؟ و آیا دروس کارآموزی و کارگاه ایمنی نیز جزء این دروس محاسبه می شود؟

حداکثر چند واحد می توان بیشتر از 141 واحد گذرانید؟

زمان و مدارک مورد نیاز مراجعه جهت انجام امور فارغ التحصیلی را اعلام نمائید؟

تاریخ فراغت از تحصیل بر چه اساسی محاسبه می شود؟

میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیلی کارشناسی چند می باشد؟

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام امور فارغ التحصیلی چه می باشد؟
ج: دارا بودن تائیدیه پیش دانشگاهی در پرونده،و وصول تطبیق واحد کارنامه از دانشکده یا گروه مربوطه، تسویه کلیه موارد ذکر شده در سیستم تسویه حساب گلستان، ارائه اصل کارت دانشجویی، کپی شناسنامه و کارت ملی ، اصل تسویه بدهی و تصویر آن و 2 قطعه عکس.

در طول تحصیل چند واحد باید گذرانید؟ و آیا دروس کارآموزی و کارگاه ایمنی نیز جزء این دروس محاسبه می شود؟
ج: دانشجو می بایست 141 واحد تا پایان تحصیلات مقطع کارشناسی بگذراند( بغیر از کارآموزی ها و کارگاه ایمنی).

حداکثر چند واحد می توان بیشتر از 141 واحد گذرانید؟
ج: تا 6 واحد مازاد بر 141 بلامانع است( در صورتی که واحدهای مازاد منجر به سنوات اضافه نشود) در صورت گذرانیدن بیش از 6 واحد مازاد دانشجو موظف است شهریه آن را پرداخت نمايد.

زمان و مدارک مورد نیاز مراجعه جهت انجام امور فارغ التحصیلی را اعلام نمائید.؟
ج: در صورت وارد شدن تمامی نمرات و اتمام واحدهای درسی با ارسال کپی کارت ملی می توانید در خواست فارغ التحصیلی نمائید.

تاریخ فراغت از تحصیل بر چه اساسی محاسبه می شود؟
ج: تاریخ فارغ التحصیلی در پایان نیمسال اول 30/11/ و تکدرس نیمسال اول 7/30/ ، نیمسال دوم 4/31 و تکدرس نیمسال دوم 12/15 و تکدرس تابستان 5/15 می باشد.

میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیلی کارشناسی چند می باشد؟
ج: میانگین کل نمرات در پایان دوره تحصیلی حداقل 12 می باشد.

موارد مهم برای دانشجوی شاغل به تحصیل

آیا کارنامه دانشجویان مشغول به تحصیل بصورت لاتین رسمی و غیر رسمی جهت ارسال به دانشگاههای خارج از کشور صادر می گردد؟

در چه صورت می توان تقاضای حذف پزشکی نمود؟

در صورت مفقود شدن و یا بلااستفاده گردیدن کارت دانشجویی جهت کارت المثنی چه باید کرد؟

 

آیا کارنامه دانشجویان مشغول به تحصیل بصورت لاتین رسمی و غیر رسمی جهت ارسال به دانشگاههای خارج از کشور صادر می گردد؟
ج: بله، با پرداخت هزينه صدور کارنامه و ارائه اصل رسید آن فقط برای دانشجویان شاغل به تحصیل امکانپذیر است.

در چه صورت می توان تقاضای حذف پزشکی نمود؟
ج: در صورت غیبت در امتحان، دانشجو موظف است ظرف 48 ساعت بعد از تاریخ امتحان نسبت به ارائه مدارک پزشکی جهت حذف پزشکی اقدام نماید.

در صورت مفقود شدن و یا بلااستفاده گردیدن کارت دانشجویی جهت کارت المثنی چه باید کرد؟
ج: با مراجعه به آموزش دانشکده/ کروه ها و واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب دانشگاه و تعهد محضری دفتر اسناد رسمی (در صورت مفقود شدن کارت) و تکمیل 2 نسخه فرم مربوطه.