دانشجویان نوبت دوم دکتری

مبلغ شهریه کلیه پذیرفته شدگان دوره هاي شبانه ومربیان رسمی در رشته هاي فنی پانصد و پنجاه میلیون ریال (550،000،000 ريال) تعیین شده است که دانشجویان می بایست در هشت قسط و در هر نیمسال به میزان شصت وهشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال (68،750،000 ريال) پرداخت نمایند.

تبصره: مربیان رسمی نیز در ترم اول باید به طور علی الحساب تا انعقاد قرارداد از سوي سازمان تأمین کننده مالی اقدام به پرداخت شهریه نمایند و بلافاصله پس از انعقاد قرارداد شهریه پرداختی بارعایت مقررات مربوط مسترد خواهدشد.