دانشجویان نوبت دوم کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه ميزان شهريه دانشجويان نوبت دوم در مقطع كارشناسي ارشد ورودی 91، به شرح زیر است:

 

شهريه ثابت به ازاي هر نيمسال:  5/350/000 ريال

شهريه متغير به ازاي هر واحد نظری:  1/200/000 ريال

شهريه متغير به ازاي هر واحد عملی: 1/500/000 ریال

شهريه هر واحد پایان نامه:  2/400/000 ريال

 

جدول شهريه هاي دوره هاي مختلف دانشگاه تهران ( سال 1392 )

شهریه سال 1392

 جدول شهريه هاي دوره هاي مختلف دانشگاه تهران ( سال 1393 )

شهریه سال 1393