استرداد شهریه

 

كلیه دانش آموختگان نوبت دوم كه پس از فراغت از تحصیل و تسویه حساب با حسابداری پردیس (تایید كارنامه مالی) بستانكار می باشند، می توانند هم زمان با تحویل اصل و تصویر کارنامه مالی خود به پذیرش نسبت به تكمیل فرم درخواست استرداد شهریه و الصاق آن به تصویر کارنامه مالی خود اقدام و پس از 3 الی 4 روز كاری به حسابداری پردیس مراجعه و نسبت به دریافت مبلغ بستانكاری شهریه خود اقدام نمایند.

فرم درخواست استرداد شهریه