دروس جبرانی مقطع كارشناسی ارشد

شهريه دروس جبراني مقطع كارشناسي ارشد در صورت داشتن سرفصل مصوب شوراي عالي برنامه ريزي دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد همانند شهريه دروس اصلي و تخصصي محاسبه مي شود و چنانچه درس جبراني داراي سرفصل در مقطع كارشناسي مي باشد همانند شهريه اعلام شده در دفترچه شماره 2 راهنماي انتخاب رشته مقطع كارشناسي سال 1391 رشته هاي مختلف (صفحه 133)محاسبه مي شود.