دانشجویان روزانه نیمسال 6 مقطع كارشناسی ارشد

در خصوص دانشجویان كارشناسی ارشد روزانه در صورت موافقت با تمدید سنوات نیمسال ششم آنان ( كه در حال حاضر با رای كمیسیون پردیس فنی انجام می شود) ثبت نام این دانشجویان منوط به پرداخت شهریه می باشد. چنانچه دانشجو حداقل در 2 نیمسال قبل از نیمسال ششم نسبت به ثبت نام واحدهای پایان نامه اقدام نموده اما كار تحقیق به طول انجامیده باشد، فقط شهریه ثابت را می پردازند. در غیر اینصورت علاوه بر پرداخت شهریه ثابت، پرداخت شهریه متغیر برای ثبت نام در باقیمانده واحدهای پایان نامه الزامی است. (میزان شهریه معادل شهریه دانشجویان نوبت دوم هم ورودی دانشجو محاسبه می گردد.)

موارد معافیت دانشجویان روزانه از پرداخت شهریه نیمسال 6

  • بر اساس نظر كميسيون موارد خاص دانشگاه مورخ 1389/12/15، در خصوص دانشجويان روزانه كارشناسي ارشد رشته MBA با عنايت به سقف واحد هاي درسي(٥٧ واحد) تمديد سنوات ترم ششم بدون پرداخت شهريه ثابت می باشد.
  • بر اساس رای كمیسیون موارد خاص دانشگاه تهران مورخ 1388/10/13 تمديد سنوات نيمسال ششم دانشجويان شاهد و ايثارگر مقطع كارشناسي ارشد بدون دريافت شهريه ثابت می ‌باشد.
  • بر اساس مصوبه چهارمین جلسه از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1383/10/23، به ازای گذراندن 12 واحد درسی جبرانی، حداكثر یك نیمسال به طول مدت تحصیل (5 نیمسال) اضافه می شود. لذا دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد روزانه به ازای گذراندن 12 واحد جبرانی از پرداخت شهریه نیمسال 6 معاف هستند.