اضافه سنوات دانشجویان دکتری

بر اساس رای كمیسیون موارد خاص دانشگاه مورخ 8/11/91 مقرر شد آراء قبلی كمیسیون مبنی بر لزوم اخذ شهریه نیمسال یازدهم و پس از آن از دانشجویان دوره دكتری تخصصی ورودی سال 1386 كان لم یكن تلقی گردد.

 

با عنایت به ماده 1 مصوبات جلسه مورخ 11/10/91 هیات رئیسه دانشگاه مقرر شد دانشجویان دكتری ورودی سال تحصیلی 1387 به بعد بر مشمول پرداخت شهریه نیمسال های اضافی تحصیل خود باشند.

بر این اساس شهریه نیمسال های اضافی دانشجویان نوبت دوم از ترم نهم به بعد معادل یك شانزدهم  (16/1) شهریه رسمی سال ورود محاسبه می‌شود.

 شهریه نیمسال های اضافی دانشجویان روزانه و بورسیه از ترم یازدهم به بعد معادل یك شانزدهم (16/1) شهریه رسمی سال ورود محاسبه می شود.

تبصره (1): در خصوص دانشجویان بورسیه چنانچه در قرارداد تبصره ای تحت عنوان الزام پرداخت شهریه اضافه سنوات درج شده باشد، می توان از سازمان بورس دهنده درخواست پرداخت نمود. در غیر این صورت دانشجو موظف به پرداخت است.

تبصره (2): دانشجویان شاهد و ایثارگر نظر به مصوبه هیات محترم رئیسه دانشگاه تاریخ 25/9/92 از پرداخت شهریه نیمسال 11 و 12 معاف می باشند ولی از نیمسال 13 به بعد موظف به پرداخت شهریه می باشند.

 جدول تفکیک هزینه دکتری

جدول شهریه رشته ها و مبالغ کل شهریه هر نیمسال (ثابت) شهریه هر واحد (آموزشی و پژوهشی) بر اساس 38 واحد
تا انتهای سال 1390

علوم انسانی و تربیت بدنی

165.000.000 ریال

10.312.500 ریال

2.171.052 ریال

دیگر گروهها

214.500.000 ریال

13.406.250 ریال 2.822.368 ریال
سال 1391

علوم انسانی و تربیت بدنی

450.000.000 ریال

28.125.000 ریال

5.921.052 ریال

دیگر گروهها

550.000.000 ریال

34.375.000 ریال

7.236.842 ریال