دانشجویان شاهد و ایثارگر

به اطلاعمي رساند شهريه دانشجويان شهريه پرداز شاهد و ايثارگر(نوبت دوم و مجازي) از نيمسال اول سال تحصيلي 93-1392 به بعد بر اساس مصوبه شماره 145244/ت49579 ه مورخ 6/9/92 هيات محترم وزيران با رعايت سقف سنوات تحصيلي مجاز (8 نيمسال براي مقطع كارشناسي، 14نيمسال براي مقطع دكتراي حرفه اي، 4 نيمسال براي مقطع ارشد ناپيوسته و 8 نيمسال براي مقطع دكتري تخصصي) توسط سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت خواهد شد. اما شهريه سالهاي تحصيلي 91-1390 و 92-1391 بر اساس قانون بودجه سال 90 و 91 كشور با رعايت سقف سنوات مجاز تحصيلي براي دانشجويان ذينفع رايگان و پيگيري وصول آن از مراجع ذيربط توسط اداره كل امور شاهد و ايثارگر دانشگاه انجام خواهد شد و در اين خصوص مسئوليتي متوجه دانشجو نيست. لذا ارائه مدرك فارغ التحصيلي به ايشان با رعايت شرايط فوق بلا مانع خواهد بود و از اين حيث نبايد مانعي بر سر راه فراغت از تحصيل ايشان ايجاد شود. بديهي است شهريه مازاد بر سنوات فوق الذكر اين دسته از دانشجويان برعهده  خود دانشجویان خواهد بود.