اعلام شهريه هاي مصوب سال تحصيلي 96-1395دانشگاه تهران

جهت اطلاع از شهريه كليه مقاطع سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه, مصوب سومين نشست ازدوره ششمهيات امناي محترم دانشگاه تهران مورخ 9/۱۲/1394 فایل های ذیل را مطالعه فرمایید.شايان ذكر است به دليل عدم جذب دانشجو در مقطع كارشناسي به صورت شبانه, شهريه مقطع مذكور در خصوص دانشجويان مهمان و انتقالي در نظر گرفته شده است.

شهریه مقطع کارشناسی

شهریه مقطع کارشناسی ارشد

شهریه مقطع دکتری