بخشنامه اعلام شهريه هاي مصوب سال تحصيلي 97-1396دانشگاه تهران-

به پيوست جداول شهريه كليه مقاطع سال تحصيلي۹7-۱۳۹6 دانشگاه تهران جهت استحضار ارسال مي‌گردد. شايان ذكر است شهريه‌هاي مذكور با توجه به بند 24 مصوبات جلسه مورخ 95/12/14 هيات رئيسه دانشگاه تهران تعيين و اعمال گرديده است. همچنين اعلام مي دارد به دليل عدم جذب دانشجو در مقطع كارشناسي به صورت شبانه, شهريه مقطع مذكور در خصوص دانشجويان مهمان و انتقالي در نظر گرفته شده است. مراتب جهت استحضار ارسال مي‌گردد.

شهریه مقطع کارشناسی

شهریه مقطع کارشناسی ارشد

شهریه مقطع دکتری