روند استفاده از فرصت مطالعاتي در سال 1393- كميسيون هاي 6 گانه

جهت دریافت اطلاعات مربوط به  فرآيند اجرايي ، روند اجرايي ، ملاحظات ، جدول وضعيت پايان نامه ها،و فرم پروژه تحقيقاتي متقاضيان فرصت مطالعاتي درسال تحصيلي 94-1393  فایل های ذیل را مطالعه فرمائید.

روند اجرايي استفاده اعضاي محترم هيات علمي از فرصت مطالعاتي خارج از كشور

فرآيند اجرايي استفاده اعضای محترم هیئت علمی از فرصت مطالعاتي خارج از کشور