اعلام رتبه اول تا سوم فارغ التحصيلان سال 91 و دانشجويان ممتاز 95-94

به اطلاع می رساند نظر به اینکه در اسفند ماه طی مراسمی از سوی روابط عمومی پردیس، رتبه های اول تا سوم فارغ التحصیلان هر رشته و رتبه های اول تا سوم دانشجویان ممتاز در 1 سال تحصیلی معرفی می شوند، مقتضی است دانشجویان عزیز در موعد مقرر نسبت به تکمیل نمرات خود و تطبیق واحد و تسویه حساب با اداره آموزش پردیس حد اکثرتا تاریخ20/9/95  اقدام کنند.

1.      شرایط اعلام رتبه های اول تا سوم فارغ التحصیلان به روابط عمومی  (طبق مصوبات شورای آموزشی دانشگاه ) : حداکثر     8 نیمسال تحصیلی و با تاریخ فارغ التحصیلی حداکثر 31/6/95 با حداقل معدل کل 15و ارسال گزارش فراغت از تحصیل به آموزش کل دانشگاه حداکثر تا 30/9/95.

2.    شرایط اعلام اسامی رتبه های اول تا سوم دانشجویان ممتاز    در 1 سال تحصیلی :

احراز حداقل 32 واحد گذرانده و حداقل معدل 15 ، و تکمیل نمرات تا 20/9/95.

3.  اعلام اسامی فارغ التحصیلان فاقد شرایط رتبه های اول تا سوم  جهت شرکت در مراسم جشن فارغ التحصیلی نیز مشروط به ارسال گزارش فراغت از تحصیل ایشان تا 30/9/95  به آموزش کل دانشگاه می باشد.

 

                                                         معاونت آموزشی پرديس دانشکده های فنی

01/09/95