زمان برگزاري آزمون جامع در نيمسال دوم 96-95 در سطح پرديس

 زمان برگزاري آزمون در دانشكده ها      زمان اعلام نتايج آزمون جامع به پرديس     

    از9 اسفند تا 23 اسفند                                                از 23 اسفند تا 23 فروردين