مراجعه به سيستم جامع و رويت كارنامه

 

به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان  محترم ملزم می باشند با مراجعه به سیستم جامع، شخصاً نسبت به رویت کارنامه و کنترل و رفع موارد اشکال ، قبل از اتمام تحصیل قطعی خود اقدام نمایند.
( کنترل کلیه دروس و نمرات عدم اعلام و ناتمام، کنترل مدارک تحصیلی و تائیدیه پیش دانشگاهی و وضعیت نظام وظیفه و ...) شایان ذکر است در صورت عدم اقدام به موقع دانشجویان برای رفع مشکلات فوق الذکر طبق نامه شماره 359286/پ/122 مورخ 26/11/95 مدیر کل محترم آموزشی دانشگاه ، هیچ گونه تغییری امکانپذیر نخواهد بود.