برنامه زمانبندي مصاحبه و تشكيل پرونده دكتراي 96 دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

برنامه زمانبندي مصاحبه و تشكيل پرونده دكتراي 96 دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

لازم به ذکر است زمان تشكيل پرونده و مصاحبه داوطلبين استعداد درخشان دكتراي 96 با داوطلبين عادي در يك زمان ميباشد. 

 دکترای 96