تاريخ مصاحبه آزمون دكتري گرايش هاي مهندسي عمران

به استحضار مي‌رساند كه جلسه مصاحبه آزمون دكتري مهندسي عمران سال ۱۳۹۶ مورخ ۱۰ تيرماه می باشدجهت اطلاع از زمان دقيق مصاحبه، مدارك و فرمهاي مورد نياز و ساير هماهنگي‌ها در وبسايت دانشكده مهندسي عمران به آدرس  http://civeng.ut.ac.ir  مراجعه نمایید.