زمان بندي تاريخ مصاحبه دكتري 96 دانشكده مهندسي شيمي

 برنامه زمان بندي دانشكده مهندسي شيمي جهت مصاحبه دكترا ي سال 96 به شرح ذيل اعلام مي گردد:

 رشته مهندسي شيمي در روزهاي شنبه و يكشنبه  17 و 18 تيرماه              ساعت 8/5 الي 13

نانوفناوري- مهندسي شيمي در روز دوشنبه  19 تيرماه                            ساعت 8/5 الي 13

مهندسي نفت در روز يكشنبه  11 تيرماه                                             ساعت 8/5 الي 13

مهندسي شيمي- بيوتكنولوژي در روز دوشنبه  19 تيرماه                          ساعت 8/5 الي 13

مهندسي پليمر در روز يكشنبه  18 تيرماه                                             ساعت 8/5 الي 13

مدارك مورد نياز:

1- رزومه

2- كارنامه كنكور

3- ريز نمرات كارشناسي

4- ريز نمرات كارشناسي ارشد

5- اظهارنامه علمي

6- مقاله

7- كپي شناسنامه و كارت ملي

8- فيش واريزي