اعلام رتبه اول تا سوم دانش آموختگان سال 92 و دانشجويان ممتاز 96-95

به اطلاع می رساند نظر به اینکه در اسفند ماه طی مراسمی از سوی روابط عمومی پردیس، رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان  هر رشته و رتبه های اول تا سوم دانشجویان ممتاز در 1 سال تحصیلی معرفی می شوند، مقتضی است دانشجویان عزیز در موعد مقرر نسبت به تکمیل نمرات خود و تطبیق واحد و تسویه حساب با اداره آموزش پردیس حد اکثرتا تاریخ20/9/96  اقدام کنند.

1.    شرایط اعلام رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان  به روابط عمومی ( طبق مصوبات شورای آموزشی دانشگاه ) : حداکثر     8 نیمسال تحصیلی و با تاریخ دانش آموختگی  حداکثر 31/6/96 با حداقل معدل کل 15و ارسال گزارش دانش آموختگی  به آموزش کل دانشگاه حداکثر تا 30/9/96.

2.    شرایط اعلام اسامی رتبه های اول تا سوم دانشجویان ممتاز    در 1 سال تحصیلی :

احراز حداقل 32 واحد گذرانده و حداقل معدل 15 ، و تکمیل نمرات تا 20/9/96.

3.     اعلام اسامی دانش آموختگان  فاقد شرایط رتبه های اول تا سوم  جهت شرکت در مراسم جشن دانش آموختگی  نیز مشروط به ارسال گزارش دانش آموختگی ایشان تا 30/9/96  به آموزش کل دانشگاه می باشد.

 

                                                                                     معاونت آموزشی پرديس دانشکده های فنی

 

                                 08/09/96