رتبه اول تا سوم دانش آموختگان و دانشجويان در سال تحصيلي 96-95

 

پيرو اطلاعيه 08/09/96 اسامي رتبه هاي اول تا سوم دانش آموختگان و رتبه هاي اول تا سوم دانشجويان ممتاز سال تحصيلي
96-95 كليه رشته هاي تحصيلي، ازطريق دانشکده ها،اعلام گرديده است.

دانشجويان عزيز تا روز چهارشنبه مورخ 20/10/96 مهلت دارند نظرات خود را به اداره آموزش پرديس اعلام نمايند.

پس از تاريخ فوق هيچ تغييری در ليست ارسالي امكانپذير نخواهد بود.

 

 

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

 

4/10/96