قابل توجه دانشجويان برتر كارشناسي ارشد براي ورود به مقطع دكتري تحت عنوان جايزه شهيد احدي

دانشجوياني كه حائز شرايط دريافت جايزه شهيد احدي مي باشند خواهشمند است مدارك خود را حداكثر تا تاريخ 16/11/96 به دانشكده هاي مربوطه خود تحويل نمايند.