آخرين بخشنامه ي شهريه اضافه سنوات دانشجويان دكتري

با عنايت به بند ۲ دستور چهاردهم مصوبه مورخ ۰۷/‏۰۶/‏۹۶‬ هيات امناي محترم دانشگاه تهران با موضوع اخذ شهريه سنوات مازاد دانشجويان مقطع دكتري، ضمن اعلام لغو بند ۲ بخشنامه شماره ۳۸۲۱۳۶/۳/۱۲۲ مورخ ۱۲/‏۱۲/‏۹۶ ‬ در خصوص شهريه سنوات مازاد دانشجويان مقطع دكتري و لحاظ كردن اصلاحات مطابق جدول ذيل, مراتب جهت اطلاع رساني و دستور اقدام مقتضي اعلام مي‌گردد. شايان ذكر است مبلغ شهريه سنوات مازاد معادل يك شانزدهم شهريه رسمي سال ورود مي‌باشد.

سال ورود

دوره

سنوات مازاد (مشمول پرداخت شهريه)

دانشجويان ورودي نيمسال اول  1387لغايت  نيمسال دوم 1394

روزانه

از نيمسال يازدهم به بعد

نوبت دوم / شهريه پرداز

از نيمسال نهم به بعد

دانشجويان ورودي‌ نيمسال اول 1395 به بعد

روزانه

از نيمسال يازدهم به بعد

نوبت دوم / شهريه پرداز