شهريه ي دروس جبراني

قابل توجه دانشجويان محترم مقطع كارشناسي ارشد

با توجه به اعمال قانون شهريه ي دروس جبراني در سامانه ي جامع آموزش، دانشجويان روزانه كه در طول سنوات تحصيل اقدام به اخذ واحد جبراني نموده اند موظف به پرداخت شهريه ي اين دروس مي باشند.