قابل توجه دانشجویان میهمان ترم کامل جدید مقطع كارشناسي سال تحصیلی 98-97

تاريخ ثبت نام و انتخاب واحد نامبردگان در روز سه شنبه مورخ 27/6/97  در اداره آموزش پرديس دانشکده های فنی می باشد.

 ضمنا دانشجويان قبل از انتخاب واحد ملزم به انجام ثبت نام غيرحضوری و دريافت شماره دانشجويی می باشند.

 

اداره آموزش پرديس دانشکده های فنی

   14/6/97