اطلاعیه معافيت و تاييديه پيش دانشگاهي دانشجويان مقطع کارشناسی

با توجه به ثبت کلیه نامه های معافیت تحصیلی و تائیدیه تحصیلی در سیستم گلستان از دانشجویان شاغل به تحصيل خواهشمند است ضمن مراجعه به سامانه جامع آموزش  دانشگاه تهران:

/ منوی آموزش/اطلاعات جامع دانشجو/نامه های مهم دانشجو 

نسبت به مشاهده ثبت یا عدم ثبت شماره نامه معافيت تحصيلی و تائيديه پيش دانشگاهی خود اقدام نمایند. در صورت عدم ثبت هر یک از موارد فوق الذکر ( معافیت تحصیلی یا تائیدیه تحصیلی ) ، نسبت به انجام مراحل ذیل در اسرع وقت اقدام نمایند. در ضمن در خصوص اینگونه دانشجویان در صورت عدم وصول مدارک فوق تا پایان دي ماه 96 ، ثبت نام آنها در نیمسال  دوم  سال تحصیلی 97-96 امکانپذیر نخواهد بود

الف) در خصوص معافیت تحصیلی :

1-با مراجعه به سیستم گلستان / منوی کاربر / اطلاعات جامع دانشجو / درخواست ها / صدور گواهی های تحصیلی و اشتغال به تحصیل / معافیت دانشجویان کارشناسی ، نسبت به درخواست معافیت اقدام و پس از مشاهده و گزارش نامه نسبت به دریافت نامه از دبیرخانه  معاونت آموزش پردیس اقدام و به پلیس +10 مراجعه و فرم معافیت خود را از طریق سامانه its3.ut.ac.ir    در قسمت اداره اموزش مقطع کارشناسی پردیس فنی اپلود کنند.

ب) در خصوص تائیدیه تحصیلی پیش دانشگاهی :

با مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به درخواست و ارسال تائیدیه پیش دانشگاهی خود به آدرس: خیابان کارگر شمالی پردیس دانشکده های فنی ساختمان مرکزی اداره آموزش پردیس کد پستی 1439957131  اقدام نمایند.

 

                                                                                      اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی