سقف واحدهای معافی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

براساس مصوبه جلسه مورخ 16/9/1395 كميته منتخب شوراي آموزشي و جلسه مورخ 14/10/1395 شوراي آموزشي دانشگاه تهران سقف تعداد واحدهاي معافي براي دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه تهران كه قبلاً دروس دوره رسمي در دانشگاه تهران را گذرانده اند. به شرح ذيل می باشد:

 

  1- سقف واحدهاي قابل معافيت با تاييد دانشكده ( در پرديس ها) مربوط 50% واحدهاي دوره تحصيلي می باشد.

  2- در مقطع كارشناسي ارشد سقف واحدهاي معافي (50%) صرفاً مربوط به دروس دوره آموزشي (بدون پايان نامه) مي باشد.

  3-در مقطع دكتري تخصصي سقف واحدهاي معافي (50%) صرفاً مربوط به دورس دوره آموزشي (گذرانده شده در دانشگاه تهران ) مي باشد.