تاريخ تعيين شده ثبت نام حضوري پذيرفته شدگان مقطع تحصیلات تکمیلی سال 1396

مقطع تحصيلي

ثبت نام الكترونيكي

ثبت نام حضوري

دكتري تخصصي

۱۴ و ۱۳ و ۱۲ شهريور ماه

(يكشنبه الي سه شنبه)

از طریق سامانه reg.ut.ac.ir    

۱۵ شهريور ماه

(چهارشنبه)

كارشناسي ارشد

۲۱ و ۲۰ و ۱۹ شهريور ماه

(يكشنبه الي سه شنبه)

از طریق سامانه reg.ut.ac.ir

۲۲ و ۲۱ شهريور ماه

(سه شنبه تا چهارشنبه)

 

فرم ترخیص دکتری 

فرم  ترخیص ارشد 

 

فرم تعهد ادامه تحصیل دکتری96 

مدارک_دکتری_96 

  

فرم مقطع دکتری