تعهد خدمت آموزش رايگان دانشجويان انصرافی و محروم از تحصیل دوره روزانه

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند با توجه به دستورالعمل آموزش کل دانشگاه ريزنمرات تاييد شده دانشجويان انصرافي ومحروم از تحصيل در صورت شركت در آزمون سراسري وقبولي مجدد در دانشگاه هاي دولتي منوط به لغو تعهد آموزش رايگان مي باشد.