بخشنامه دروس معافی

 بررسي و تطبيق براي ثبت دروس معافي (دروس گذرانده شده از قبل)دركارنامه دانشجو

به استحضار دانشجویان محترم مي رساند ؛ پذيرش دروس گذرانده شده از قبل دانشجو با رعايت كامل مفاد آيين نامه مذكور و به شرط ارايه اصل ريزنمرات تاييد و مهر شده موسسه مربوط ، با رعايت سقف حداكثر 5 سال و 40% واحدهاي دوره در رشته تحصيلي دانشجو امكان پذير خواهد بود .

مزيد استحضار تاكيد مي گردد : پذيرش دروس معافي از دانشگاه هاي غير دولتي(علمي و كاربردي ، غير انتفاعي ، دانشگاه آزاد اسلامي ، پيام نور) و مقطع كارشناسي ارشد ( دروس دوره ، جبراني ) ، مقطع كارداني پيوسته و ناپيوسته ، غير قابل قبول مي باشد .

موارد قابل بررسي براي مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجو در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

 

احتراماً پیرو نامه ۳۹۰۹۳۷/پ/۱۲۲ مورخ ۲۲/‏۱۲/‏۱۳۹۴‬ به استحضار می‌رساند؛ بررسی درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجو در موارد ذیل از اختیارات تفویض شده (الف) می‌باشد. بررسی درخواست دانشجو در سایر موارد (ب) با ارسال فرم کمیسیون و مستندات مربوط باید در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح و مورد اتخاذ تصمیم واقع گردد.

بر این اساس هرگونه ثبت مرخصی" بدون احتساب در سنوات تحصیلی " در کارنامه دانشجو خارج از موارد ذکر شده (موارد) نیاز به اخذ مجوز از این اداره کل را دارد. درصورت عدم وجود مجوز کمیسیون در کارنامه دانشجویان شاغل به تحصیل یا دانش آموختگانی که گزارش ۱۱۸۰ آنان در دست اقدام است، طبق مقررات باید اصلاح گردد.

الف: موارد درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان (با تأیید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی یا کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس / دانشکده:)

۱- بارداری دانشجوی (زن) با تأیید کمیسیون پزشکی دانشگاه مدت: یک نیمسال

۲- زایمان دانشجو (زن) با ارائه گواهی زایمان یا ارائه شناسنامه فرزند مدت: یک نیمسال

توضیح: مرخصی بیش از دو نیمسال فوق به علت حضانت، شیرخواری کودک برای نیمسال سوم تا پنجم با ارسال تصویر شناسنامه کودک و فرم کمیسیون در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح می‌شود. برای نیمسال‌های چهارم و پنجم موضوع به کمیسیون استانی ارجاع می‌شود.

۳- سفر حج تمتع درطول نیمسال تحصیلی مدت: یک نیمسال

ب: موارد درخواست دانشجو (با تأیید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه:)

۴- مرخصی تحصیلی به علت مأموریت پدر، همسر به خارج از کشور

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آئین نامه‌های آموزشی وطبق تصمیم کمیسیون

۵- مرخصی تحصیلی به علت مأموریت خود دانشجو به خارج از کشور

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آئین نامه‌های آموزشی وتصمیم کمیسیون

توضیح: ثبت نام اولیه این گونه دانشجویان باید طبق مقررات و با موافقت بدون قید و شرط اداره کل منابع انسانی محل خدمت انجام شده باشد.

۶- به علت عدم ارائه واحد درسی (صرفاً در اولین نیمسال تحصیلی) به دلیل خارج از اراده بودن دانشجو و طبق ضوابط و گزارش پردیس / دانشکده:

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آئین نامه‌های آموزشی وطبق نظر کمیسیون

۷- به علت بیماری شدید با ذکر طول درمان در گواهی پزشکی مربوط با تأیید کمیسیون پزشکی دانشگاه:

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آئین نامه‌های آموزشی و تصمیم کمیسیون

۸- موارد دارای شرایط خاص خارج از اراده دانشجو:

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آئین نامه‌های آموزشی و تصمیم کمیسیون

ج: مرخصی تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر: (بر اساس بخشنامه شماره ۸۲۰۱۳۸۱/۴۰ مورخ ۱۷/‏۰۷/‏۱۳۹۴‬ برای دانشجویان شاغل به تحصیل در سال ۱۳۹۴و پس از آن)

طبق مفاد بخشنامه مذکور درخواست مرخصی تحصیلی دانشجوی شاهد و ایثارگر مبنی بر:" معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا آلام متأثر از آن باشد، ارائه مدارک مربوط (با تأیید کمیسیون پزشکی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه *) آن نیمسال / نیمسال‌های مربوط جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی‌شود."

(*) تعداد نیمسال‌های مرخصی (این بخشنامه طبق مقطع تحصیلی مربوط مندرج در بخشنامه مذکور)

(**) موارد ارجاعی به کمیته منتخب ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح می‌شود.

۱ - کارشناسی و دکتری حرفه‌ای (عمومی) دامپزشکی: حداکثر دو نیمسال علاوه بر دو نیمسال تحصیلی مقرر

۲- کارشناسی ارشد: حداکثر یک نیمسال علاوه بر یک نیمسال تحصیلی مقرر

۳- دکتری تخصصی: حداکثر دو نیمسال علاوه بر دو نیمسال تحصیلی مقرر

د: زمان ارائه درخواست مرخصی:

۹- برای کلیه موارد حداکثر تا پایان حذف و اضافه هر نیمسال تحصیلی و با تکمیل فرم مرخصی تحصیلی (طبق فرمت پیوست) و قبل از استفاده از مرخصی تحصیلی است.

۱۰- در صورت اقدام" خارج از موعد " در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه نیمسال عدم ثبت نام دانشجو، وقفه یا عدم مراجعه با احتساب در سنوات محسوب و طبق مقررات آموزشی وضعیت دانشجو بررسی می‌شود.

 

 

مقررات سنوات تحصيلي دانشجويان مقطع کارشناسی

   مقررات سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودیهای مختلف به شرح ذيل اعلام می گردد:

 - ورودی های سال 1390 به قبل : 12 نيمسال

تذکر : سنوات تحصيلی دانشجويان ورودی سال 1390 پسر که مشمول می باشند 10 نیمسال می باشد.

-      ورودی های سال 1391 و 1392 : 10 نيمسال

-      ورودی های سال 1393 به بعد : 8 نیمسال

                                                                                   

                                                           اداره آموزش پرديس دانشکده های فنی   

سنوات دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي

به استحضار دانشجویان محترم مي رساند؛ پيرو نامه هاي شماره 56555/پ/122 مورخ 11/3/1393 و شماره 191034/پ/122 مورخ 13/7/1395 مربوط به مقطع كارشناسي ارشد و نامه شماره 96460/پ/122 مورخ 15/4/1394 مربوط به مقطع دكتري تخصصي ( Ph.D ) ، سنوات دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي به شرح ذيل مي باشد ؛

الف ) مقطع كارشناسي ارشد :

حداكثر 4 نيمسال است . طبق مقررات و بخشنامه هاي ارسالي قبلي ،تمديد سنوات پنجم با راي شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي و تمديد سنوات ششم در موارد استثنايي و خاص با راي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مي باشد .

ب ) مقطع دكتري تخصصي ( Ph.D )

حداكثر 8 نيمسال است . طبق مقررات و بخشنامه هاي ارسالي قبلي ،تمديد سنوات نهم و دهم با راي شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي و تمديد سنوات يازدهم در موارد استثنايي و خاص با راي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مي باشد .

بديهي است در مقطع كارشناسي ارشد براي نيمسال ششم و در مقطع دكتري تخصصي براي نيمسال دهم طبق تفويض اختيارات سال 1391 مصوب شوراي منتخب دانشگاه درخواست و مستندات دانشجو حتماً بايد در جلسه كميسيون بررسي موارد خاص پرديس مطرح و اقدام می گردد .

عدم موافقت با اخذ واحد مازاد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی

به استحضار مي رساند به استناد آيين نامه آموزشي و تحصيلات تكميلي، تعداد واحدهاي درسي در دوره كارشناسي ارشد حداقل 28 و حداكثر 32 واحد است كه دانشگاه موظف است برنامه هاي آموزشي و درسي مصوب را براي دوره اي كه در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است ، اجرا نمايد. بديهي است بر اين اساس، اخذ واحد مازاد بر تعداد واحد لازم براي فارغ التحصيلي (بر اساس آخرين سرفصل مصوب) مغاير با آيين نامه آموزشي است و دانشجويان مجاز به اخذ واحد مازاد نمي باشند.

اتمام سنوات كارشناسي ارشد سال 1392 و دكتري تخصصي ورودي سال 1390

 

قابل توجه دانشجويان کارشناسی ارشد ( کلیه دوره ها )

ورودی سال 1392

به اطلاع مي رساند ؛ حداکثر سنوات تحصیلی شما تا پایان شهریورماه سال 1395 به اتمام می رسد . تمدید سنوات نیمسال هفتم امکان پذیر نمی باشد .

 

قابل توجه دانشجويان دکتری تخصصی Ph.D  ( کلیه دوره ها )

ورودی سال 1390

به اطلاع مي رساند ؛ حداکثر سنوات تحصیلی شما تا پایان شهریورماه سال 1395 به اتمام می رسد . تمدید سنوات امکان پذیر نمی باشد .

 

                                                                          معاونت آموزشي دانشگاه تهران

                                                                              اداره كل خدمات آموزشي 

 

 

 

مصوبات جلسات مورخ 15/2/1394 و 29/2/1394 كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه

                                       ‹‹ آيين نامه بررسي و تطبيق دروس معافي مقاطع مختلف تحصيلي ››

 

1- درخواست دروس معافي فقط از دانشگاه هاي برخوردار ( با سابقه و هم سطح منظور دانشگاه هاي دولتي و سيستم آموزشي كاملاً مشابه است ) قابل بررسي است .

 

2- دانشجوي متقاضي در دانشگاه قبلي صرفاً از طريق آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور ( كه سالي يكبار برگزار مي شود) و يا مبادي رسمي سازمان سنجش آموزش كشور پذيرفته شده باشد .

 

3- دانشجوي متقاضي معافيت از تكرار دروس بايد اصل ريزنمرات تاييد شده ( مهر و امضاء شده ) مربوط به دانشگاه قبلي را ارايه دهد .

 

تبصره : براي دانشجوياني كه دوره قبلي را در دانشگاه تهران گذرانده اند ، ارايه اصل ريزنمرات تاييد و مهر شده توسط اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه قابل اقدام مي باشد .

 

4- در اصل ريزنمرات تاييد و مهر شده ( دانشجوي متقاضي مربوط به دانشگاه / موسسه آموزش عالي قبلي ) با رعايت بند يك فوق نبايد از آخرين نيمسال تحصيلي حداكثر 5 سال گذشته باشد . زمان بيش از آن قابل تطبيق نمي باشد .

 

5- سرفصل درس گذرانده شده مورد تقاضا براي معافيت با تاييد استاد ، گروه آموزشي مربوط بايد با محتواي درس دربرنامه مصوب رشته مربوط و اشتراك محتوايي داشته باشد .

 

6- تطبيق دروس بايد به تاييد شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي پرديس / دانشكده ( مستقل ) برسد . جدول تطبيق تاييد و امضا شده بايد در پرونده تحصيلي دانشجو قرار داده شود . دروس معافي در كارنامه دانشجو به صورت يك نيمسال مستقل ثبت و در ميانگين كل دانشجو محاسبه مي شود .

 

7- تعداد واحد درس گذرانده شده براي تطبيق به صورت معافي نبايد از تعداد واحد درس در برنامه مصوب رشته تحصيلي دانشجو كمتر باشد .

 

8- حداقل نمره قابل قبول براي بررسي و تطبيق دروس معافي از كليه دانشگاه هاي مذكور از جمله دانشگاه تهران با رعايت موارد فوق به اين شرح مي باشد :

 

- كارشناسي و دامپزشكي : حداقل -/12 ( در مرحله اول و حداقل -/14 در مرحله دوم )

 

- كارشناسي ارشد : حداقل -/14

 

- دكتري تخصصي : (دروس دوره آموزشي *) حداقل -/15

 

(* فقط نمرات گذرانده شده در دانشگاه تهران قابل قبول مي باشد )

 

تبصره : براي دانشجويان شاهد و ايثارگر مقاطع ؛ دكتري عمومي دامپزشكي و كارشناسي طبق آيين نامه مربوط ( موضوع بند 32 بخشنامه شماره 61193/46 مورخ 30/7/1386 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ) حداقل نمره -/10 در دروس گذرانده شده با رعايت موارد فوق قابل پذيرش مي باشد .

 

10- تطبيق و پذيرش دروس معافي از ساير دانشگاه ها در مقاطع تحصيلي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري عمومي دامپزشكي حداكثر تا 40 % واحدهاي دوره تحصيلي قابل قبول است .

 

11- تطبيق و بررسي و نمره دروس معافي دانشجويان دوره دكتري تخصصي پيوسته بيوتكنولوژي در هر مرحله ( كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري ) تابع مقررات فوق در هر مرحله ( بند 8 ) مي باشد .

 

12- اين مصوبه در 12 ماده و دو تبصره در جلسات مورخ 15/2/1394 و مورخ 29/2/1394 كميته تخصصي منتخب شوراي آموزشي دانشگاه به تصويب رسيد و براي كليه دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي كه از نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394 تقاضاي معافيت از تكرار دروس خود را با مدارك مربوط ارايه مي دهند ، لازم الاجرا مي باشد و كليه بخشنامه هاي قبلي مغاير لغو مي گردد .

انتخاب واحد در موعد مقرر

 احتراماً پيرو بخشنامه هاي قبلي به استحضار مي رساند ؛ بر اساس آيين نامه آموزشي ، دانشجويي كه از نظر مقررات مجاز به تحصيل است ليكن در زمان انتخاب واحد ، طبق تقويم مصوب شوراي آموزشي دانشگاه ثبت نام نمي كند يا از مرخصي تحصيلي ، موافقت آن پرديس / دانشكده استفاده نمي نمايد ، دانشجوي محروم از تحصيل ( انصرافي ) محسوب شده و نامه اعلام وضعيت وي با عنوان "عدم مراجعه " پس از زمان حذف و اضافه نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394 صادر و ارسال می گردد .

عدم حذف درس ( خارج كردن ) از نيمسال تحصيلي در كارنامه دانشجو

         احتراماً پيرو بخشنامه هاي  شماره 232683/پ/122  مورخ 3/9/1393 و 118370/پ/122 مورخ 14/5/1394 ، به استحضار مي رساند ؛ حذف و خارج كردن درس / دروس نيمسال تحصيلي پس از اتمام زمان حذف و اضافه به طور كامل از كارنامه دانشجو   ( در كليه مقاطع تحصيلي و كليه سهميه ها ) به هيچ وجه مجاز نمي باشد .

هرگونه عمليات مجاز و با توجه به مستندات ارايه شده توسط دانشجو با رعايت مقررات مربوط با وضعيت در نظر گرفته شده بايد در كارنامه دانشجو باقي بماند . صرفاً در مواردي كه اين اداره كل و با تاييد كميسيون بررسي موارد خاص و كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه مجوز حذف كامل ( خارج كردن درس از نيمسال مربوط ) صادر و مراتب اعلام نموده باشد ، اين اقدام امكان پذير مي باشد .

 

عدم امكان تمديد سنوات در مقطع كارشناسي ارشد ( نيمسال هفتم )

 بر اساس تاكيد كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه در جلسه مورخ 8/9/1394 مقرر شد با توجه به اينكه طول دوره هاي مختلف مجاز دوره كارشناسي ارشد 4 نيمسال مي باشد ( كه اين فرصت با تاييد كميسيون بررسي موارد خاص حداكثر تا دو نيمسال قابل تمديد است .) لازم است برنامه ريزي دقيق براي ارايه پروپوزال و دفاع به موقع از پايان نامه كارشناسي ارشد ( آموزشي و پژوهشي ) و اتمام واحدهاي دوره مجازي از طرف دانشجويان صورت گيرد . از طرفي لازم به ذكر است عدم امكان تمديد سنوات هفتم نيز به هيچ عنوان امكان تمديد ندارد.

دانشجوياني كه تا پايان نيمسال ششم نتوانسته اند از پايان نامه خود دفاع نمايند يا واحدهاي دوره مجازي را در مهلت تعيين شده به اتمام برسانند ، بلافاصله پس از پايان نيمسال تحصيلي مربوط محروم از تحصيل خواهند شد.