سقف واحدهای معافی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

براساس مصوبه جلسه مورخ 16/9/1395 كميته منتخب شوراي آموزشي و جلسه مورخ 14/10/1395 شوراي آموزشي دانشگاه تهران سقف تعداد واحدهاي معافي براي دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه تهران كه قبلاً دروس دوره رسمي در دانشگاه تهران را گذرانده اند. به شرح ذيل می باشد:

 

  1- سقف واحدهاي قابل معافيت با تاييد دانشكده ( در پرديس ها) مربوط 50% واحدهاي دوره تحصيلي می باشد.

  2- در مقطع كارشناسي ارشد سقف واحدهاي معافي (50%) صرفاً مربوط به دروس دوره آموزشي (بدون پايان نامه) مي باشد.

  3-در مقطع دكتري تخصصي سقف واحدهاي معافي (50%) صرفاً مربوط به دورس دوره آموزشي (گذرانده شده در دانشگاه تهران ) مي باشد.

ارسال شيوه نامه اجرايي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور در سال ۱۳۹۵

 

شيوه نامه اجرايي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور در سال ۱۳۹۵ 

آيين نامه كميسيون پزشكي

 

آیین نامه کمیسیون پزشکی 

اطلاعیه معافيت و تاييديه پيش دانشگاهي دانشجويان مقطع کارشناسی

با توجه به ثبت کلیه نامه های معافیت تحصیلی و تائیدیه تحصیلی در سیستم گلستان از دانشجویان شاغل به تحصيل خواهشمند است ضمن مراجعه به سامانه جامع آموزش  دانشگاه تهران:

/ منوی آموزش/اطلاعات جامع دانشجو/نامه های مهم دانشجو 

نسبت به مشاهده ثبت یا عدم ثبت شماره نامه معافيت تحصيلی و تائيديه پيش دانشگاهی خود اقدام نمایند. در صورت عدم ثبت هر یک از موارد فوق الذکر ( معافیت تحصیلی یا تائیدیه تحصیلی ) ، نسبت به انجام مراحل ذیل در اسرع وقت اقدام نمایند. در ضمن در خصوص اینگونه دانشجویان در صورت عدم وصول مدارک فوق تا پایان دي ماه 96 ، ثبت نام آنها در نیمسال  دوم  سال تحصیلی 97-96 امکانپذیر نخواهد بود

الف) در خصوص معافیت تحصیلی :

1-با مراجعه به سیستم گلستان / منوی کاربر / اطلاعات جامع دانشجو / درخواست ها / صدور گواهی های تحصیلی و اشتغال به تحصیل / معافیت دانشجویان کارشناسی ، نسبت به درخواست معافیت اقدام و پس از مشاهده و گزارش نامه نسبت به دریافت نامه از دبیرخانه  معاونت آموزش پردیس اقدام و به پلیس +10 مراجعه و فرم معافیت خود را از طریق سامانه its3.ut.ac.ir    در قسمت اداره اموزش مقطع کارشناسی پردیس فنی اپلود کنند.

ب) در خصوص تائیدیه تحصیلی پیش دانشگاهی :

با مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به درخواست و ارسال تائیدیه پیش دانشگاهی خود به آدرس: خیابان کارگر شمالی پردیس دانشکده های فنی ساختمان مرکزی اداره آموزش پردیس کد پستی 1439957131  اقدام نمایند.

 

                                                                                      اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجو

 

الف : موارد درخواست مرخصي تحصيلي دانشجويان ( با تاييد شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي يا كميسيون بررسي موارد خاص پرديس / دانشكده : )

1- بارداري دانشجوي ( زن ) با تاييد كميسيون پزشكي دانشگاه مدت: يك نيمسال

2- زايمان دانشجو ( زن ) با ارايه گواهي زايمان يا ارايه شناسنامه فرزند مدت: يك نيمسال

توضيح : مرخصي بيش از دو نيمسال فوق به علت حضانت ، شيرخواري كودك براي نيمسال سوم تا پنجم با ارسال تصوير شناسنامه كودك و فرم كميسيون در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مطرح مي شود . براي نيمسال هاي چهارم و پنجم موضوع به كميسيون استاني ارجاع مي شود .

3- سفر حج تمتع درطول نيمسال تحصيلي مدت: يك نيمسال

ب : موارد درخواست دانشجو ( با تاييد كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه : )

4- مرخصي تحصيلي به علت ماموريت پدر ، همسر به خارج از كشور

مدت : با توجه به مقررات مربوط و آيين نامه هاي آموزشي وطبق تصميم كميسيون

5- مرخصي تحصيلي به علت ماموريت خود دانشجو به خارج از كشور

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آيين نامه هاي آموزشي وتصميم كميسيون

توضيح : ثبت نام اوليه اين گونه دانشجويان بايد طبق مقررات و با موافقت بدون قيد و شرط اداره كل منابع انساني محل خدمت انجام شده باشد .

6- به علت عدم ارايه واحد درسي (صرفاً در اولين نيمسال تحصيلي) به دليل خارج از اراده بودن دانشجو و طبق ضوابط و گزارش پرديس / دانشكده :

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آيين نامه هاي آموزشي وطبق نظر كميسيون

7- به علت بيماري شديد با ذكر طول درمان در گواهي پزشكي مربوط با تاييد كميسيون پزشكي دانشگاه :

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آيين نامه هاي آموزشي و تصميم كميسيون

8- موارد داراي شرايط خاص خارج از اراده دانشجو :

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آيين نامه هاي آموزشي و تصميم كميسيون

ج : مرخصي تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر :( بر اساس بخشنامه شماره 8201381/40 مورخ 17/7/1394 براي دانشجويان شاغل به تحصيل در سال 1394و پس از آن )

طبق مفاد بخشنامه مذكور درخواست مرخصي تحصيلي دانشجوي شاهد و ايثارگر مبني بر : " معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ و يا آلام متاثر از آن باشد ، ارايه مدارك مربوط ( با تاييد كميسيون پزشكي و كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه *) آن نيمسال / نيمسال هاي مربوط جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود ."

(*) تعداد نيمسال هاي مرخصي ( اين بخشنامه طبق مقطع تحصيلي مربوط مندرج در بخشنامه مذكور )

(**) موارد ارجاعي به كميته منتخب ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه در جلسه كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مطرح مي شود .

1 - كارشناسي و دكتري حرفه اي ( عمومي ) دامپزشكي : حداكثر دو نيمسال علاوه بر دو نيمسال تحصيلي مقرر

2- كارشناسي ارشد : حداكثر يك نيمسال علاوه بر يك نيمسال تحصيلي مقرر

3- دكتري تخصصي : حداكثر دو نيمسال علاوه بر دو نيمسال تحصيلي مقرر

د : زمان ارايه درخواست مرخصي :

9- براي كليه موارد حداكثر تا پايان حذف و اضافه هر نيمسال تحصيلي و با تكميل فرم مرخصي تحصيلي ( طبق فرمت پيوست ) و قبل از استفاده از مرخصي تحصيلي است .

 

10- در صورت اقدام " خارج از موعد " در صورت موافقت كميسيون موارد خاص دانشگاه نيمسال عدم ثبت نام دانشجو ، وقفه يا عدم مراجعه با احتساب در سنوات محسوب و طبق مقررات آموزشي وضعيت دانشجو بررسي مي شود . 

بخشنامه دروس معافی

 بررسي و تطبيق براي ثبت دروس معافي (دروس گذرانده شده از قبل)دركارنامه دانشجو

به استحضار دانشجویان محترم مي رساند ؛ پذيرش دروس گذرانده شده از قبل دانشجو با رعايت كامل مفاد آيين نامه مذكور و به شرط ارايه اصل ريزنمرات تاييد و مهر شده موسسه مربوط ، با رعايت سقف حداكثر 5 سال و 40% واحدهاي دوره در رشته تحصيلي دانشجو امكان پذير خواهد بود .

مزيد استحضار تاكيد مي گردد : پذيرش دروس معافي از دانشگاه هاي غير دولتي(علمي و كاربردي ، غير انتفاعي ، دانشگاه آزاد اسلامي ، پيام نور) و مقطع كارشناسي ارشد ( دروس دوره ، جبراني ) ، مقطع كارداني پيوسته و ناپيوسته ، غير قابل قبول مي باشد .

موارد قابل بررسي براي مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجو در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

 

احتراماً پیرو نامه ۳۹۰۹۳۷/پ/۱۲۲ مورخ ۲۲/‏۱۲/‏۱۳۹۴‬ به استحضار می‌رساند؛ بررسی درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجو در موارد ذیل از اختیارات تفویض شده (الف) می‌باشد. بررسی درخواست دانشجو در سایر موارد (ب) با ارسال فرم کمیسیون و مستندات مربوط باید در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح و مورد اتخاذ تصمیم واقع گردد.

بر این اساس هرگونه ثبت مرخصی" بدون احتساب در سنوات تحصیلی " در کارنامه دانشجو خارج از موارد ذکر شده (موارد) نیاز به اخذ مجوز از این اداره کل را دارد. درصورت عدم وجود مجوز کمیسیون در کارنامه دانشجویان شاغل به تحصیل یا دانش آموختگانی که گزارش ۱۱۸۰ آنان در دست اقدام است، طبق مقررات باید اصلاح گردد.

الف: موارد درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان (با تأیید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی یا کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس / دانشکده:)

۱- بارداری دانشجوی (زن) با تأیید کمیسیون پزشکی دانشگاه مدت: یک نیمسال

۲- زایمان دانشجو (زن) با ارائه گواهی زایمان یا ارائه شناسنامه فرزند مدت: یک نیمسال

توضیح: مرخصی بیش از دو نیمسال فوق به علت حضانت، شیرخواری کودک برای نیمسال سوم تا پنجم با ارسال تصویر شناسنامه کودک و فرم کمیسیون در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح می‌شود. برای نیمسال‌های چهارم و پنجم موضوع به کمیسیون استانی ارجاع می‌شود.

۳- سفر حج تمتع درطول نیمسال تحصیلی مدت: یک نیمسال

ب: موارد درخواست دانشجو (با تأیید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه:)

۴- مرخصی تحصیلی به علت مأموریت پدر، همسر به خارج از کشور

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آئین نامه‌های آموزشی وطبق تصمیم کمیسیون

۵- مرخصی تحصیلی به علت مأموریت خود دانشجو به خارج از کشور

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آئین نامه‌های آموزشی وتصمیم کمیسیون

توضیح: ثبت نام اولیه این گونه دانشجویان باید طبق مقررات و با موافقت بدون قید و شرط اداره کل منابع انسانی محل خدمت انجام شده باشد.

۶- به علت عدم ارائه واحد درسی (صرفاً در اولین نیمسال تحصیلی) به دلیل خارج از اراده بودن دانشجو و طبق ضوابط و گزارش پردیس / دانشکده:

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آئین نامه‌های آموزشی وطبق نظر کمیسیون

۷- به علت بیماری شدید با ذکر طول درمان در گواهی پزشکی مربوط با تأیید کمیسیون پزشکی دانشگاه:

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آئین نامه‌های آموزشی و تصمیم کمیسیون

۸- موارد دارای شرایط خاص خارج از اراده دانشجو:

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آئین نامه‌های آموزشی و تصمیم کمیسیون

ج: مرخصی تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر: (بر اساس بخشنامه شماره ۸۲۰۱۳۸۱/۴۰ مورخ ۱۷/‏۰۷/‏۱۳۹۴‬ برای دانشجویان شاغل به تحصیل در سال ۱۳۹۴و پس از آن)

طبق مفاد بخشنامه مذکور درخواست مرخصی تحصیلی دانشجوی شاهد و ایثارگر مبنی بر:" معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا آلام متأثر از آن باشد، ارائه مدارک مربوط (با تأیید کمیسیون پزشکی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه *) آن نیمسال / نیمسال‌های مربوط جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی‌شود."

(*) تعداد نیمسال‌های مرخصی (این بخشنامه طبق مقطع تحصیلی مربوط مندرج در بخشنامه مذکور)

(**) موارد ارجاعی به کمیته منتخب ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح می‌شود.

۱ - کارشناسی و دکتری حرفه‌ای (عمومی) دامپزشکی: حداکثر دو نیمسال علاوه بر دو نیمسال تحصیلی مقرر

۲- کارشناسی ارشد: حداکثر یک نیمسال علاوه بر یک نیمسال تحصیلی مقرر

۳- دکتری تخصصی: حداکثر دو نیمسال علاوه بر دو نیمسال تحصیلی مقرر

د: زمان ارائه درخواست مرخصی:

۹- برای کلیه موارد حداکثر تا پایان حذف و اضافه هر نیمسال تحصیلی و با تکمیل فرم مرخصی تحصیلی (طبق فرمت پیوست) و قبل از استفاده از مرخصی تحصیلی است.

۱۰- در صورت اقدام" خارج از موعد " در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه نیمسال عدم ثبت نام دانشجو، وقفه یا عدم مراجعه با احتساب در سنوات محسوب و طبق مقررات آموزشی وضعیت دانشجو بررسی می‌شود.

 

 

مقررات سنوات تحصيلي دانشجويان مقطع کارشناسی

   مقررات سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودیهای مختلف به شرح ذيل اعلام می گردد:

 - ورودی های سال 1390 به قبل : 12 نيمسال

تذکر : سنوات تحصيلی دانشجويان ورودی سال 1390 پسر که مشمول می باشند 10 نیمسال می باشد.

-      ورودی های سال 1391 و 1392 : 10 نيمسال

-      ورودی های سال 1393 به بعد : 8 نیمسال

                                                                                   

                                                           اداره آموزش پرديس دانشکده های فنی   

سنوات دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي

به استحضار دانشجویان محترم مي رساند؛ پيرو نامه هاي شماره 56555/پ/122 مورخ 11/3/1393 و شماره 191034/پ/122 مورخ 13/7/1395 مربوط به مقطع كارشناسي ارشد و نامه شماره 96460/پ/122 مورخ 15/4/1394 مربوط به مقطع دكتري تخصصي ( Ph.D ) ، سنوات دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي به شرح ذيل مي باشد ؛

الف ) مقطع كارشناسي ارشد :

حداكثر 4 نيمسال است . طبق مقررات و بخشنامه هاي ارسالي قبلي ،تمديد سنوات پنجم با راي شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي و تمديد سنوات ششم در موارد استثنايي و خاص با راي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مي باشد .

ب ) مقطع دكتري تخصصي ( Ph.D )

حداكثر 8 نيمسال است . طبق مقررات و بخشنامه هاي ارسالي قبلي ،تمديد سنوات نهم و دهم با راي شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي و تمديد سنوات يازدهم در موارد استثنايي و خاص با راي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مي باشد .

بديهي است در مقطع كارشناسي ارشد براي نيمسال ششم و در مقطع دكتري تخصصي براي نيمسال دهم طبق تفويض اختيارات سال 1391 مصوب شوراي منتخب دانشگاه درخواست و مستندات دانشجو حتماً بايد در جلسه كميسيون بررسي موارد خاص پرديس مطرح و اقدام می گردد .

عدم موافقت با اخذ واحد مازاد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی

به استحضار مي رساند به استناد آيين نامه آموزشي و تحصيلات تكميلي، تعداد واحدهاي درسي در دوره كارشناسي ارشد حداقل 28 و حداكثر 32 واحد است كه دانشگاه موظف است برنامه هاي آموزشي و درسي مصوب را براي دوره اي كه در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است ، اجرا نمايد. بديهي است بر اين اساس، اخذ واحد مازاد بر تعداد واحد لازم براي فارغ التحصيلي (بر اساس آخرين سرفصل مصوب) مغاير با آيين نامه آموزشي است و دانشجويان مجاز به اخذ واحد مازاد نمي باشند.