اتمام سنوات كارشناسي ارشد سال 1392 و دكتري تخصصي ورودي سال 1390

 

قابل توجه دانشجويان کارشناسی ارشد ( کلیه دوره ها )

ورودی سال 1392

به اطلاع مي رساند ؛ حداکثر سنوات تحصیلی شما تا پایان شهریورماه سال 1395 به اتمام می رسد . تمدید سنوات نیمسال هفتم امکان پذیر نمی باشد .

 

قابل توجه دانشجويان دکتری تخصصی Ph.D  ( کلیه دوره ها )

ورودی سال 1390

به اطلاع مي رساند ؛ حداکثر سنوات تحصیلی شما تا پایان شهریورماه سال 1395 به اتمام می رسد . تمدید سنوات امکان پذیر نمی باشد .

 

                                                                          معاونت آموزشي دانشگاه تهران

                                                                              اداره كل خدمات آموزشي 

 

 

 

مصوبات جلسات مورخ 15/2/1394 و 29/2/1394 كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه

                                       ‹‹ آيين نامه بررسي و تطبيق دروس معافي مقاطع مختلف تحصيلي ››

 

1- درخواست دروس معافي فقط از دانشگاه هاي برخوردار ( با سابقه و هم سطح منظور دانشگاه هاي دولتي و سيستم آموزشي كاملاً مشابه است ) قابل بررسي است .

 

2- دانشجوي متقاضي در دانشگاه قبلي صرفاً از طريق آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور ( كه سالي يكبار برگزار مي شود) و يا مبادي رسمي سازمان سنجش آموزش كشور پذيرفته شده باشد .

 

3- دانشجوي متقاضي معافيت از تكرار دروس بايد اصل ريزنمرات تاييد شده ( مهر و امضاء شده ) مربوط به دانشگاه قبلي را ارايه دهد .

 

تبصره : براي دانشجوياني كه دوره قبلي را در دانشگاه تهران گذرانده اند ، ارايه اصل ريزنمرات تاييد و مهر شده توسط اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه قابل اقدام مي باشد .

 

4- در اصل ريزنمرات تاييد و مهر شده ( دانشجوي متقاضي مربوط به دانشگاه / موسسه آموزش عالي قبلي ) با رعايت بند يك فوق نبايد از آخرين نيمسال تحصيلي حداكثر 5 سال گذشته باشد . زمان بيش از آن قابل تطبيق نمي باشد .

 

5- سرفصل درس گذرانده شده مورد تقاضا براي معافيت با تاييد استاد ، گروه آموزشي مربوط بايد با محتواي درس دربرنامه مصوب رشته مربوط و اشتراك محتوايي داشته باشد .

 

6- تطبيق دروس بايد به تاييد شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي پرديس / دانشكده ( مستقل ) برسد . جدول تطبيق تاييد و امضا شده بايد در پرونده تحصيلي دانشجو قرار داده شود . دروس معافي در كارنامه دانشجو به صورت يك نيمسال مستقل ثبت و در ميانگين كل دانشجو محاسبه مي شود .

 

7- تعداد واحد درس گذرانده شده براي تطبيق به صورت معافي نبايد از تعداد واحد درس در برنامه مصوب رشته تحصيلي دانشجو كمتر باشد .

 

8- حداقل نمره قابل قبول براي بررسي و تطبيق دروس معافي از كليه دانشگاه هاي مذكور از جمله دانشگاه تهران با رعايت موارد فوق به اين شرح مي باشد :

 

- كارشناسي و دامپزشكي : حداقل -/12 ( در مرحله اول و حداقل -/14 در مرحله دوم )

 

- كارشناسي ارشد : حداقل -/14

 

- دكتري تخصصي : (دروس دوره آموزشي *) حداقل -/15

 

(* فقط نمرات گذرانده شده در دانشگاه تهران قابل قبول مي باشد )

 

تبصره : براي دانشجويان شاهد و ايثارگر مقاطع ؛ دكتري عمومي دامپزشكي و كارشناسي طبق آيين نامه مربوط ( موضوع بند 32 بخشنامه شماره 61193/46 مورخ 30/7/1386 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ) حداقل نمره -/10 در دروس گذرانده شده با رعايت موارد فوق قابل پذيرش مي باشد .

 

10- تطبيق و پذيرش دروس معافي از ساير دانشگاه ها در مقاطع تحصيلي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري عمومي دامپزشكي حداكثر تا 40 % واحدهاي دوره تحصيلي قابل قبول است .

 

11- تطبيق و بررسي و نمره دروس معافي دانشجويان دوره دكتري تخصصي پيوسته بيوتكنولوژي در هر مرحله ( كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري ) تابع مقررات فوق در هر مرحله ( بند 8 ) مي باشد .

 

12- اين مصوبه در 12 ماده و دو تبصره در جلسات مورخ 15/2/1394 و مورخ 29/2/1394 كميته تخصصي منتخب شوراي آموزشي دانشگاه به تصويب رسيد و براي كليه دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي كه از نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394 تقاضاي معافيت از تكرار دروس خود را با مدارك مربوط ارايه مي دهند ، لازم الاجرا مي باشد و كليه بخشنامه هاي قبلي مغاير لغو مي گردد .

انتخاب واحد در موعد مقرر

 احتراماً پيرو بخشنامه هاي قبلي به استحضار مي رساند ؛ بر اساس آيين نامه آموزشي ، دانشجويي كه از نظر مقررات مجاز به تحصيل است ليكن در زمان انتخاب واحد ، طبق تقويم مصوب شوراي آموزشي دانشگاه ثبت نام نمي كند يا از مرخصي تحصيلي ، موافقت آن پرديس / دانشكده استفاده نمي نمايد ، دانشجوي محروم از تحصيل ( انصرافي ) محسوب شده و نامه اعلام وضعيت وي با عنوان "عدم مراجعه " پس از زمان حذف و اضافه نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394 صادر و ارسال می گردد .

عدم حذف درس ( خارج كردن ) از نيمسال تحصيلي در كارنامه دانشجو

         احتراماً پيرو بخشنامه هاي  شماره 232683/پ/122  مورخ 3/9/1393 و 118370/پ/122 مورخ 14/5/1394 ، به استحضار مي رساند ؛ حذف و خارج كردن درس / دروس نيمسال تحصيلي پس از اتمام زمان حذف و اضافه به طور كامل از كارنامه دانشجو   ( در كليه مقاطع تحصيلي و كليه سهميه ها ) به هيچ وجه مجاز نمي باشد .

هرگونه عمليات مجاز و با توجه به مستندات ارايه شده توسط دانشجو با رعايت مقررات مربوط با وضعيت در نظر گرفته شده بايد در كارنامه دانشجو باقي بماند . صرفاً در مواردي كه اين اداره كل و با تاييد كميسيون بررسي موارد خاص و كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه مجوز حذف كامل ( خارج كردن درس از نيمسال مربوط ) صادر و مراتب اعلام نموده باشد ، اين اقدام امكان پذير مي باشد .

 

عدم امكان تمديد سنوات در مقطع كارشناسي ارشد ( نيمسال هفتم )

 بر اساس تاكيد كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه در جلسه مورخ 8/9/1394 مقرر شد با توجه به اينكه طول دوره هاي مختلف مجاز دوره كارشناسي ارشد 4 نيمسال مي باشد ( كه اين فرصت با تاييد كميسيون بررسي موارد خاص حداكثر تا دو نيمسال قابل تمديد است .) لازم است برنامه ريزي دقيق براي ارايه پروپوزال و دفاع به موقع از پايان نامه كارشناسي ارشد ( آموزشي و پژوهشي ) و اتمام واحدهاي دوره مجازي از طرف دانشجويان صورت گيرد . از طرفي لازم به ذكر است عدم امكان تمديد سنوات هفتم نيز به هيچ عنوان امكان تمديد ندارد.

دانشجوياني كه تا پايان نيمسال ششم نتوانسته اند از پايان نامه خود دفاع نمايند يا واحدهاي دوره مجازي را در مهلت تعيين شده به اتمام برسانند ، بلافاصله پس از پايان نيمسال تحصيلي مربوط محروم از تحصيل خواهند شد.

فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي دانشجويان دكتراي تخصصي

نحوه ي تنظيم و ارسال مدارك فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي دانشجويان دكتراي تخصصي

دانشجويان مشروطي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

 

احتراماً پيرو بخشنامه هاي شماره 56275/پ/122 مورخ 5/3/1394 و شماره 98304/پ/122 مورخ 30/4/1392 ( نحوه ارسال موارد آموزشي دانشجويان به كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه تهران ) به استحضار مي رساند؛ دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ورودي سال 1394و قبل از آن چنانچه تاكنون در مدت تحصيل دو نيمسال مشروط شده باشند، مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند.

صدور احكام محروميت از تحصيل اين گونه دانشجويان در موعد مقرر پس از دو نيمسال مشروطي و قبل از شروع نيمسال بعدي الزامي است .

خواهشمند است دستور فرمايند؛از ارسال هرگونه درخواست ادامه تحصيل آنان به كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه خودداري نمايند .

 ضمناً مقررات فوق براي دانشجويان ورودي سال 1394 و پس از آن نيز از نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394 لازم الاجراء خواهد بود .

اطلاعیه مقررات مشروطی دانشجویان مقطع کارشناسی

مقررات مشروطی برای دانشجویان ورودی های قبل از سال91 :  

 آندسته از دانشجویانی که در 3 نیمسال متوالی و یا 4 نیمسال متناوب مشروط شده باشند ، طبق مقررات آموزشی محروم از تحصیل خواهند بود .

 مقررات مشروطی برای دانشجویان ورودی های سال 91 و92 :  

 آن دسته از دانشجویانی که در 3 نیمسال اعم از متوالی و یا متناوب مشروط  شده باشند به شرط دارا بودن معدل کل حداقل -/12، و عدم مشروطی در نیمسالهای بعد می توانند ادامه تحصیل دهند در غیر این صورت محروم از تحصیل خواهند شد.

مقررات مشروطی برای دانشجویان ورودی های سال 93 به بعد:

آن دسته از دانشجویانی که در 3 نیمسال اعم از متوالی و یا متناوب مشروط شده باشند طبق مقررات آموزشی محروم از تحصیل خواهند شد.

                                                                اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

                                                                   پردیس دانشکده های فنی 

 

 

بدهي دانش آموختگان سنوات تحصيلي قبل از سال 79

 قابل توجه دانش آموختگان محترم،

طبق مصوبه هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان کلیه دانش آموختگان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان که قبل از سال 1379 فارغ التحصیل شده اند و یا بابت بدهی از دفترچه اقساط بانک ملی برخوردار شده بودند فقط تا پایان شهریور 1394 فرصت دارند با مراجعه به امور دانشجویی محل تحصیل و یا محل خدمت جهت تسویه حساب، از معافیت جریمه دیرکرد بهره مند شوند در غیر اینصورت مشمول جریمه 12 درصدی سالانه می شوند ضمن اینکه در حال حاضر برای فارغ التحصیلان سالهای پس از 1379 که از دفترچه اقساط بانک تجارت برخوردار شده اند جریمه دیرکرد اعمال شده است.

اطلاعیه رعایت حدنصاب واحدهاي انتخابي دانشجویان مقطع کارشناسی

 

کلیـه دانشجویـان مقطـع کارشنـاسی موظفنـد براي سـال تحصيلي 95-1394 طبـق تقويم آموزشي مصوب مـذكور ( بخشنامه شماره 56612/پ/122 مورخ 5/3/1394 ) در ايام ثبت نام اوليه و حذف و اضافه و زمان كنترل نهايي ، طبق بخشنامه ها و مقررات مربوط واحدهاي انتخابي خود را چک و اصلاح نمایند.

بديهي است در صورت عدم رعايت حدنصاب واحدهاي انتخابي ، واحدهاي غيرمجاز از كارنامه دانشجو توسط اداره آموزش حذف می گردد .