ميزان هزينه ادامه تحصيل دانشجويان محروم از تحصيل در سال تحصيلي 94-1393 مقطع كارشناسي

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محروم از تحصیل مقطع کارشناسی می رساند،پيرو بخشنامه شماره 123472/111 مورخ 2/6/1393 (ارسال مصوبات مورخ 20/5/1393 هيات محترم رئيسه دانشگاه تهران) و شماره 142690/پ/122 مورخ 18/6/1393به استحضار مي رساند؛ دانشجويان محروم از تحصيل مقطع كارشناسي (به دليل اتمام سنوات تحصيلي، مشروطي بيش از حد نصاب و ... ) كه براساس مصوبه كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه براي نيمسال اول سال تحصيلي 94-1393 و پس از آن در سال تحصيلي 94-1393 مجوز ادامه تحصيل دريافت مي نمايند، ادامه تحصيل آنان با پرداخت هزينه مقرر طبق تعرفه جدول ذیل مي باشد.

درضمن افزايش تعرفه مذكور در"هر سال تحصيلي" طبق مقررات مربوط محاسبه و دانشجويان مذكور با توجه به مفاد حكم مربوط و مدت تحصيل ذكر شده در آن موظف به پرداخت هزينه تعيين شده در هنگام ثبت نام مي باشند.

جدول هزینه دانشجویان شهریه پرداز

اعلام هزینه دانشجوی مهمان مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 94-93

پيرو بخشنامه شماره 123472/111 مورخ 2/6/1393 به اطلاع کلیه دانشجویان مهمان مي رساند ؛ بر اساس مصوبه جلسه مورخ 20/5/1393 هيات رئيسه محترم دانشگاه ،كليه دانشجويان مهمان ( كليه سهميه ها ) شامل دانشجويان ؛ مهمان جديد و دانشجويان مهمان قبلي كه مهماني آنان در سال تحصيلي 94-1393 تمديد شده كه با پرداخت هزينه مقرر ( شهريه ) كه با نامه اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه معرفي شده اند ، مشمول پرداخت هزينه مربوط طبق جدول ذیل مي باشند.

 

جدول هزینه دانشجویان شهریه پرداز

اطلاعیه ضوابط و شرایط صدور مدرک تحصیلی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت اگاهی از ضوابط و شرایط صدور مدرک تحصیلی فایل ذیل را مطالعه فرمایید.

 

ضوابط و شرایط صدور مدرک تحصیلی

انجام پروژه دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي به شرط كسر خدمت وظيفه

 پيرو مذاكرات جلسه شوراي تحصيلات تكميلي پرديس مورخ 3/9/93 درخصوص "انجام پروژه دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي به شرط كسر خدمت وظيفه" به استحضار مي رساند، انجام پروژه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مورد تاييد پرديس دانشكده هاي فني نمي باشد و بالطبع دانشجويان كارشناسي ارشد مجاز به انجام پروژه هاي كسر خدمت، همزمان با تحصيل نمي باشد. وليكن دانشجويان دكترا مشروط به اتمام كار دوره و تاييد استاد راهنما و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده/ گروه مي توانند از قانون فوق استفاده نمايند.

 

 

نمره تكدرس (مهمان) مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

 به اطلاع دانشجويان مقطع كارشناسی ارشد  مي رساند، براساس مصوبه جلسه مورخ 30/2/1393 شوراي آموزشي دانشگاه تكدرس دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه تهران كه در دانشگاههاي ديگر (در سطح تهران و ساير شهرستانها) مي گذراند، درصورت احراز نمره حداقل 14 پذيرفته مي شود. درغير اين صورت نمره غير قابل قبول و در كارنامه دانشجو ثبت مي شود و بايد مجدداً آن را بگذراند.

شهريه تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر

شهريه دانشجويان شهريه پرداز شاهد و ايثارگر(نوبت دوم و مجازي) از نيمسال اول سال تحصيلي 93-1392 به بعد بر اساس مصوبه شماره 145244/ت49579  مورخ 6/9/92 هيات محترم وزيران با رعايت سقف سنوات تحصيلي مجاز (8 نيمسال براي مقطع كارشناسي، 14نيمسال براي مقطع دكتراي حرفه اي، 4 نيمسال براي مقطع ارشد ناپيوسته و 8 نيمسال براي مقطع دكتري تخصصي) توسط سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت خواهد شد. اما شهريه سالهاي تحصيلي 91-1390 و 92-1391 بر اساس قانون بودجه سال 90 و 91 كشور با رعايت سقف سنوات مجاز تحصيلي براي دانشجويان ذينفع رايگان و پيگيري وصول آن از مراجع ذيربط توسط اداره كل امور شاهد و ايثارگر دانشگاه انجام خواهد شد. بديهي است شهريه مازاد بر سنوات فوق الذكر اين دسته از دانشجويان برعهده خود دانشجویان خواهد بود. همچنین بر اساس رای كمیسیون موارد خاص دانشگاه تهران تاریخ 4/12/92 تخفیف هیات امنای دانشگاه در مورد دانشجویان شاهد و ایثارگر از نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 حذف می شود.

بخشنامه لغو كليه تخفيف ها براي كليه دانشجویان تعرفه دار و شهريه پرداز

به اطلاع كلیه دانشجویان شهریه پرداز می رساند بر اساس رای كمیسیون موارد خاص دانشگاه تاریخ 4/12/92 امكان تخفیف شهریه در مورد كلیه دانشجویان دانشگاه تهران كه ورود آنها به صورت شهریه ­پرداز و تعرفه ­ای است لغو گردید. این لغو تخفیف شامل حائزین رتبه اولی، كاركنان وزارتین علوم و بهداشت و درمان و فرزندان آنان، دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی و روشندلان، دانشجویان قهرمان ورزشی، دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته مدیریت رسانه پردیس البرز، فرزندان مامورین و اعضای هیات علمی ویژه دانشجویان انتقال خارج به داخل و تخفیف سایر دوره ها نیزمی شود. هم چنین تخفیف و یا مساعدت در خصوص دانشجویانی كه در طی تحصیل شهریه ­پرداز می ­شوند(میهانی-تمدید سنوات) مطابق مصوبات دانشگاه خواهد بود.لازم به ذكر است مصوبه فوق از تاریخ 16/10/ 92 (نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92) لازم ­الاجرا است.

جدول هزينه تحصيلي دانشجویان درسال تحصیلی 93-92

  جهت اطلاع از جدول هزینه تحصیلی در سال تحصیلی 93-92 به فایل های پیوست ذیل مراجعه نمایید.

 

جدول هزینه تحصیلی 1

جدول هزینه تحصیلی 2

بخشنامه در خصوص آزمون زبان عمومي (دانشجويان دكتري)

پيرو بخشنامه شماره 17996/7/122 مورخ 3/2/92 در خصوص آزمون زبان عمومي دانشجويان دوره دكتري ، به اطلاع مي رساند مراتب در جلسه مورخ 20/11/92 كميسيون موارد خاص دانشگاه مطرح ومقرر شد در خصوص وضعيت زبان عمومي دانشجويان دوره دكتري بشرح ذيل اقدام گردد:

1- الف -دانشجويان دوره دكتري كه از طريق آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز (سازمان سنجش آموزش كشور ) تا قبل ازنيمسال اول سال94-1393 در اين دانشگاه ثبت نام نموده اند مقرر گرديد از ارائه گواهي نمره زبان عمومي معاف مي باشند .

ب -دانشجوياني كه در مقطع دكتري از طريق ساير مراجع ( تبديل بورس خارج به داخل ، مربيان ، استعداد درخشان و ......) پذيرفته شده اند ملزم به ارائه گواهي زبان عمومي تا قبل از امتحان جامع مي باشند.

2- كليه ورودي هاي دوره دكتري سال 1393 كه از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشورو ياسايرمراجع پذيرفته مي شوند ملزم به ارائه گواهي زبان عمومي مورد قبول دانشگاه تهران كه در دستورالعمل ابلاغ گرديده است مي باشند .

3- ارائه مدرك زبان در زمان ثبت نام الزامي است ، در غير اينصورت دانشجو موظف به ارائه گواهي زبان عمومي تا قبل از امتحان جامع مي باشد . ضمناٌ مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه در خصوص حد نصاب نمره زبان عمومي (اعتبار مدرك زبان 2 سال) جهت اقدام مقتضي ارسال مي گردد .

حد نصاب نمره آزمون زبان عمومی

بخشنامه جديد مرخصي زايمان 1392

پيرو بخشنامه  شماره 28268/پ/121 مورخ 13/2/1391 و بخشنامه هاي شماره 1911/22  مورخ 16/5/1379 و شماره 9814/4/41 مورخ 23/1/1391 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و با توجه به آيين نامه كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مصوب سال 1374 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در كليه مقاطع تحصيلي به استحضار مي رساند ؛ بر اساس ماده 5 بند الف 2 آيين نامه مذكور و با توجه به بخشنامه هاي قبلي و  جديد وزارتخانه ( سال 1391 ) در خصوص مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات تحصيل دانشجو به دليل زايمان ، در صورتي كه دانشجو به علت : عوارض بارداري يا زايمان يا حضانت كودك شيرخوار ، بيش از يك نيمسال درخواست مرخصي بنمايد ، تقاضاي وي بايد پس از ارسال به اداره كل خدمات آموزشي در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مطرح گردد . در حال حاضر فقط يك نيمسال مرخصي به دلايل مذكور تفويض اختيار گرديده است . لذا موارد ذيل جهت اجرا اعلام مي گردد :

1-درخواست دانشجو براي مرخصي تحصيلي بيش از يك نيمسال بدون احتساب در سنوات تحصيلي بر اساس گردش كار مربوط بايد اقدام گردد.

2- تاييد و اعلام موافقت كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه براي مرخصي بدون احتساب بيش از يك نيمسال ( 2 تا حداكثر 5 نيمسال )  الزامي است .

3- ارايه گواهي پزشك متخصص در خصوص عوارض بارداري ( مرخصي قبل از زايمان ) به مدت يك نيمسال در مواردي كه دانشجو به اين دليل درخواست مي نمايد،  الزامي است .

4- در صورتي كه دانشجو درخواست مرخصي بيش از سه نيمسال و حداكثر تا پنج نيمسال بدون احتساب در سنوات را بنمايد طبق بخشنامه 9814/4/41 مورخ 23/1/1391  وزارتخانه ( كميسيون استاني ) بنمايد ، موضوع پس از طي مراحل فوق و تاييد كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه با مدارك لازم به كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان تهران ( كميسيون استاني ) ارجاع گردد . نامه بر اساس بند 4 - 6 آيين نامه اجرايي كميسيون مذكور  پس از طرح و تصويب  قابل اجرا بوده و مرخصي تحصيلي در كارنامه دانشجو ثبت مي گردد .

گردش كار مرخصي زايمان 92

درخواست مرخصي زايمان