بخشنامه در خصوص آزمون زبان عمومي (دانشجويان دكتري)

پيرو بخشنامه شماره 17996/7/122 مورخ 3/2/92 در خصوص آزمون زبان عمومي دانشجويان دوره دكتري ، به اطلاع مي رساند مراتب در جلسه مورخ 20/11/92 كميسيون موارد خاص دانشگاه مطرح ومقرر شد در خصوص وضعيت زبان عمومي دانشجويان دوره دكتري بشرح ذيل اقدام گردد:

1- الف -دانشجويان دوره دكتري كه از طريق آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز (سازمان سنجش آموزش كشور ) تا قبل ازنيمسال اول سال94-1393 در اين دانشگاه ثبت نام نموده اند مقرر گرديد از ارائه گواهي نمره زبان عمومي معاف مي باشند .

ب -دانشجوياني كه در مقطع دكتري از طريق ساير مراجع ( تبديل بورس خارج به داخل ، مربيان ، استعداد درخشان و ......) پذيرفته شده اند ملزم به ارائه گواهي زبان عمومي تا قبل از امتحان جامع مي باشند.

2- كليه ورودي هاي دوره دكتري سال 1393 كه از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشورو ياسايرمراجع پذيرفته مي شوند ملزم به ارائه گواهي زبان عمومي مورد قبول دانشگاه تهران كه در دستورالعمل ابلاغ گرديده است مي باشند .

3- ارائه مدرك زبان در زمان ثبت نام الزامي است ، در غير اينصورت دانشجو موظف به ارائه گواهي زبان عمومي تا قبل از امتحان جامع مي باشد . ضمناٌ مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه در خصوص حد نصاب نمره زبان عمومي (اعتبار مدرك زبان 2 سال) جهت اقدام مقتضي ارسال مي گردد .

حد نصاب نمره آزمون زبان عمومی

بخشنامه جديد مرخصي زايمان 1392

پيرو بخشنامه  شماره 28268/پ/121 مورخ 13/2/1391 و بخشنامه هاي شماره 1911/22  مورخ 16/5/1379 و شماره 9814/4/41 مورخ 23/1/1391 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و با توجه به آيين نامه كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مصوب سال 1374 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در كليه مقاطع تحصيلي به استحضار مي رساند ؛ بر اساس ماده 5 بند الف 2 آيين نامه مذكور و با توجه به بخشنامه هاي قبلي و  جديد وزارتخانه ( سال 1391 ) در خصوص مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات تحصيل دانشجو به دليل زايمان ، در صورتي كه دانشجو به علت : عوارض بارداري يا زايمان يا حضانت كودك شيرخوار ، بيش از يك نيمسال درخواست مرخصي بنمايد ، تقاضاي وي بايد پس از ارسال به اداره كل خدمات آموزشي در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مطرح گردد . در حال حاضر فقط يك نيمسال مرخصي به دلايل مذكور تفويض اختيار گرديده است . لذا موارد ذيل جهت اجرا اعلام مي گردد :

1-درخواست دانشجو براي مرخصي تحصيلي بيش از يك نيمسال بدون احتساب در سنوات تحصيلي بر اساس گردش كار مربوط بايد اقدام گردد.

2- تاييد و اعلام موافقت كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه براي مرخصي بدون احتساب بيش از يك نيمسال ( 2 تا حداكثر 5 نيمسال )  الزامي است .

3- ارايه گواهي پزشك متخصص در خصوص عوارض بارداري ( مرخصي قبل از زايمان ) به مدت يك نيمسال در مواردي كه دانشجو به اين دليل درخواست مي نمايد،  الزامي است .

4- در صورتي كه دانشجو درخواست مرخصي بيش از سه نيمسال و حداكثر تا پنج نيمسال بدون احتساب در سنوات را بنمايد طبق بخشنامه 9814/4/41 مورخ 23/1/1391  وزارتخانه ( كميسيون استاني ) بنمايد ، موضوع پس از طي مراحل فوق و تاييد كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه با مدارك لازم به كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان تهران ( كميسيون استاني ) ارجاع گردد . نامه بر اساس بند 4 - 6 آيين نامه اجرايي كميسيون مذكور  پس از طرح و تصويب  قابل اجرا بوده و مرخصي تحصيلي در كارنامه دانشجو ثبت مي گردد .

گردش كار مرخصي زايمان 92

درخواست مرخصي زايمان

اطلاعيه مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران

-    کلیه مدارک پزشکی ارائه شده توسط دانشجويان محترم صرفاً از مراکز درمانی دولتی ، کلينيک 16 آذر و مرکز مشاوره دانشجويی قابل طرح در کميسيون پزشکی می باشد.

-    کمـيسيون پزشـکـی در بـررسی مـدارک پزشـکی بـا حساسيت و سخت گيری بيشتری عمل خواهد نمود لذا شايسته است دانشجويان نسبت به تنظيم برنامه مطالعه دروس خود جـديت بيشـتری اعمـال فرمايند.

 

                                                                                                  مدیر کل بهداشت و درمان دانشگاه

  

مصوبات برگزاري امتحان جامع دانشجويان دكتری

 پیرو مصوبه شورای تحصیلات تكمیلی مورخ 8/7/1392درخصوص برگزاری امتحان جامع دانشجویان دكتری موارد ذیل را به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع تحصیلی دکتری می رساند.

1- آزمون جامع در دو نوبت (مهر ماه و بهمن ماه) در سال برگزارمی گردد و وضعیت قبولی و ردی دانشجو باید حداكثر با شركت در نوبت دوم امتحان جامع (ابتدای نیمسال چهارم پس از ورود دانشجو) مشخص گردد.

2- شركت در آزمون جامع منوط به گذراندن 18 واحد آموزشی و با مجوز معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی پردیس دانشكده های فنی امكان پذیر می باشد. در نتیجه، دانشجویان جهت شركت در امتحان جامع در دو نوبت می بایستی نسبت به اخذ مجموعاً 18 واحد در نیمسال های اول و دوم تحصیل خود اقدام نمایند و در غیر این صورت دانشجویان صرفاً می توانند در نوبت دوم امتحان شركت نمایند.

تبصره: استثنائاً درخصوص دانشجویان دكتری ورودی 92، در صورتی كه دانشجویان در نیمسال اول نسبت به اخذ 9 واحد اقدام ننموده باشد، با موافقت شورای تحصیلات تكمیلی دانشكده/ گروه مربوطه می تواند با گذراندن 15 واحد آموزشی نیز متقاضی برگزاری آزمون جامع باشد.

فرآيند صدور نامه نظام وظيفه ، گواهي موقت و دانشنامه فارغ التحصیلان

به اطلاع  فارغ التحصیلان کلیه مقاطع تحصیلی می رساند جهت اطلاع از فرآیند صدور نامه نظام وظیفه،گواهی موقت و دانشنامه فایل ذیل را مطالعه فرمایند.

 فرایند صدور نامه نظام وظیفه،گواهی موقت و دانشنامه فارغ التحصیلان  

 

 ضوابط و شرایط صدور گواهی موقت و دانشنامه فارغ التحصیلان

 

 

تایید الكترونیكی انتخاب واحد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی توسط اساتید محترم

راهنمای تایید الكترونیكی انتخاب واحد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی توسط اساتید/سرپرستان محترم گرایش ها به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

 فرایند استاد محترم راهنما/ سرپرست محترم گرایش (مدیر محترم گروه):

1- ورود به منوی پیشخوان خدمت

2- ورود به صفحه انتخاب واحد/ حذف و اضافه دانشجویان

3- بررسی وضعیت واحدهای دانشجو (در صورت نیاز به اطلاعات جامع دانشجو مراجعه نماید)

4- تایید یا عدم تایید توسط استاد محترم راهنما/ سرپرست محترم گرایش (مدیر محترم گروه)

 

     -در صورت تایید، انتخاب واحد نهایی می شود.

     -در صورت عدم تایید، توضیحات به دانشجو ارسال می گردد. دانشجو اصلاحات را انجام داده و مجددا انتخاب واحد وی به استاد محترم راهنما/ سرپرست محترم گرایش (مدیر محترم گروه) ارسال می گردد.


      بدیهی است با توجه به فرایند فوق تایید استاد راهنما/ سرپرست محترم گرایش (مدیر محترم گروه) در بازه یك هفته ای انتخاب واحد بسیار ضروری می باشد. در صورت عدم انجام فرایند در بازه مذكور، انتخاب واحد دانشجو نهایی نشده و نام او وارد لیستهای حضور و غیاب و نمره نخواهد شد. در این موارد استاد محترم راهنما/ سرپرست محترم گرایش (مدیر محترم گروه) موظف است انتخاب واحد هر یك از دانشجویان را به صورت جداگانه چاپ كرده و ضمن تأئید یا عدم تأئید (با درج توضیحات/اعمال تغییرات مورد نظر) آن را امضا نموده و به كارشناس محترم تحصیلات تكمیلی دانشكده/گروه جهت انجام اقدامات بعدی تحویل دهد. 

 تایید الکترونیکی انتخاب واحد دانشجویان

 

 

فرآیند انتخاب واحد دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي

     بدین وسیله در راستای الكترونیكی شدن وضعیت انتخاب واحد/ حذف و اضافه دانشجویان عزیز تحصیلات تكمیلی، فرایند انجام كار كه قرار است در سامانه آموزش پیاده سازی شود به شرح زیر اعلام می گردد.

 

فرایند دانشجویان عزیز:

 

 1- ورود به منوی پیشخوان خدمت

2- ورود به صفحه انتخاب واحد/ حذف و اضافه

3- انجام انتخاب واحد/ حذف و اضافه

4- تایید توسط دانشجو

5- ارسال به استاد محترم راهنما/ سرپرست محترم گرایش (مدیر محترم گروه)

 

توجه: در صورتی كه در سامانه آموزش برای دانشجو، تعریف پروپوزال صورت گرفته و استاد محترم راهنما ثبت شده باشد انتخاب واحد/ حذف و اضافه مستقیما به منوی پیشخوان خدمت استاد محترم راهنما ارسال خواهد شد و در غیر این صورت به سرپرست محترم گرایش (مدیر محترم گروه) ارسال می شود.

ارزش يابي پايان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد طبق آيين نامه جدید

 به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند،مطابق ماده 20 آیین نامه جدید ،ارزشیابی پایان نامه به صورت ذیل می باشد.

الف -  نمره از  19  تا 20  :  عالی

ب -  نمره از  18  تا  99/18  :  بسیار خوب

ج -  نمره از  16  تا  99/17  :  خوب

د -  نمره از  14  تا  99/15  :  قابل قبول

و -  نمره كمتر از  14  :  غیرقابل قبول

وظایف و اختیارات نماینده تحصیلات تكمیلی در جلسه دفاع از دانشجویان مقاطع تحصیلات تكمیلی

وظایف و اختیارات نماینده تحصیلات تكمیلی در جلسه دفاع از دانشجویان مقاطع تحصیلات تكمیلی به شرح زیر اعلام می گردد:

1- اطمینان از صدور مجوز دفاع توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی پردیس و لحاظ نمودن نمرات تشویقی و تنبیهی بر اساس آن در جلسه دفاع؛

 

2- اعلام رسمیت جلسه دفاع پس از اطمینان از حضور هیات داوران به شرح زیر:

           - در مقطع كارشناسی ارشد: استاد/ اساتید محترم راهنما (حداقل استاد راهنمای اول)، داور خارجی و داور داخلی ( فرض بر این است که داور داخلی نماینده تحصیلات تكمیلی می باشد.)  

           - در مقطع دكتری: استاد/ اساتید محترم راهنما، دو داور خارجی، دو داور داخلی ( فرض بر این است كه یكی از داوران داخلی نماینده تحصیلات تكمیلی می باشد.)                                                                

                                                                                                   

3- مدیریت جلسه و تعیین زمانبندی بر مبنای زمان تقریبی ۳۰ دقیقه برای ارائه پایان نامه كارشناسی ارشد و ۴۰ دقیقه برای ارائه رساله دكتری و تقاضا از خانواده دانشجو برای ترك جلسه دفاع در هنگام پرسش و پاسخ و ترك كلیه حضار به جز هیات داوران در زمان شور برای تعیین نمره پایان نامه/ درجه رساله.

 

4- در صورت عدم اتفاق آرای اعضا هیات داوران برای نمره/درجه،  به صورت كتبی و محرمانه نمره را دریافت نموده و میانگین نمرات را به عنوان نمره/درجه كمیته داوری تعیین نماید.

 

 لازم به ذکر است نسخه ای از وظائف در هر جلسه در اختیار این نمایندگان قرار گیرد و حضور نماینده (برای انجام وظائف ذكر شده ) در جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دكتری نیز الزامی بوده و زمان تقریبی ارائه 30 دقیقه می باشد. همچنین با توجه به ملاحظلات حفظ موضوع تحقیق و روش های اجرای آن، حضور افراد غیر از كمیته داوران پیشنهاد رساله صرفاً با اجازه استاد یا اساتید راهنما امكان پذیر است.

 

بخشنامه صدور گواهی رتبه اول دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند جهت اطلاع از دستورالعمل و گواهی رتبه اول مصوب جلسه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ 22/7/1392 به فایل پیوست مراجعه نمایند. به استحضار مي رساند مفاد آيين نامه مذكور از ابتدای مهرماه سال1392 و برای ورودی های 92-93 لازم الاجرا است و سایر دستورالعمل های مغایر با آن لغو می گردد. 

صدور گواهی رتبه اول برای دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد