تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96

 دانشجويان کليه مقاطع تحصيلي جهت اطلاع از تقويم دانشگاهي سال تحصيلي 97-96 به فايل ذيل مراجعه نمايند.

  در ضمن تاکيد مي نمايد دانشجويان کليه مقاطع تحصيلي موظف هستند براي انتخاب واحد رسمي و ثبت در سيستم جامع آموزش دانشگاه با رعايت ساير شرايط و مقررات و مجوزهاي مربوط در موعد تعيين شده در تقويم مذکور اقدام نمايند.در صورت عدم انتخاب واحد رسمي دانشجو در موعد مقرر منصرف از تحصيل محسوب مي گردد.

 

 تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96