دسترسی‌های سریع

  1. تکمیل فرم درخواست گواهی معدل توسط دانشجو
  2. ارسال فایل تکمیل شده از طريق سامانه https://its3.ut.ac.ir/fa
  3. صدور گواهی معدل توسط کارشناس مربوطه
  4. امضای گواهی توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس
  5. تحویل گواهی از دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس (حداکثر تا 72 ساعت اداری)

نکته مهم: حتما عنوان محل ارسال گواهی مشخص باشد.

فرم درخواست گواهی معدل