رویدادهای مهم

تاریخ‌های مهم

دسترسی‌های سریع

         پيرو بخشنامه شماره 111/123472 مورخ 2/6/1393 بر اساس مصوبه جلسه مورخ 20/5/1393 هیات محترم رئیسه دانشگاه هزینه صدور کارت دانشجویی به شرح ذیل تعیین گردیده است.

1-المثنی کارت         مبلغ-500/000 ریال

2-تعویض کارت        مبلغ-400/000 ریال (به هر علت)

  دانشجویان جهت انجام مراحل مربوط به صدور کارت دانشجویی المثنی/تعویض  فایل راهنمای ذیل را مطالعه و مراحل مربوطه را انجام دهند.

 

راهنمای کارت دانشجویی المثنی

(مبلغ به 500/000 ریال و به شماره حساب 5225557690  کد 1130 بانک ملت شعبه ی دانشگاه تهران تغییر یافت)

 

راهنمای تعویض کارت دانشجویی

(مبلغ به 400/000 ریال و به شماره حساب 5225557690 کد 1130 بانک ملت شعبه ی دانشگاه تهران تغییر یافت)

 

فرم تعهد نامه محضری