رویدادهای مهم

تاریخ‌های مهم

دسترسی‌های سریع

موارد مشمول شامل دانشجویان اخراجی آموزشی (3 ترم متوالی و یا 4 ترم متناوب مشروطی) و یا دانشجویانی که سنوات آنها به اتمام رسیده است، می باشد.

  1. ارائه درخواست به دانشکده / گروه مربوطه
  2. طرح در شورای دانشکده / گروه
  3. ارسال نظر دانشکده / گروه جهت طرح در شورای آموزشی پردیس فنی ( در صورت مجاز بودن و نظر موافق دانشکده / گروه)
  4. ارسال نظر شورا به کمیسیون موارد خاص دانشگاه
  5. فرم درخواست آموزشی دانشجویان از معاونت آموزشی پردیس دانشکده های فنی