رویدادهای مهم

تاریخ‌های مهم

دسترسی‌های سریع
  1. درخواست دانشجو از طریق ارائه اخذ فرم میهمانی که از دانشگاه مبداء به پردیس ارائه می نماید انجام می پذیرد.
  2. دانشجو ملزم است موافقت گروه / دانشکده مربوطه از اخذ نماید.
  3. در تاریخ مقرر اعلام شده توسط پردیس به آموزش مراجعه جهت انتخاب واحد دستی
  4. پس از انتخاب واحد و تائید کارشناس مربوطه به حسابداری پردیس مراجعه جهت پرداخت شهریه مربوطه ( دانشجویان پردیس های دیگر دانشگاه تهران از پرداخت شهریه معاف می باشد.)
  5. کارشناس مربوطه در پاسخ فرم میهمانی اعلام موافقت را به دانشگاه مبداء ارسال می نمايد.
  6. پس از انجام امتحانات واعلام نمرات نمره دانشجو را به دانشگاه مبداء متعاقباً ارسال می نماید.