رویدادهای مهم

تاریخ‌های مهم

دسترسی‌های سریع

دانشجویان مقطع کارشناسی بر حسب نوع درخواست،فرم مورد نظر را انتخاب و در فایل word اطلاعات خود را تایپ نموده و پس از تایید معاون محترم آموزشی و ممهور نمودن به مهر آموزش جهت بررسی فرم را به اداره آموزش دانشکده تحویل دهید و سپس از طریق سایت  https://its3.ut.ac.ir/fa  قسمت  اداره اموزش مقطع كارشناسي پرديس فني درخواست خود را پیگیری فرمایید.

با توجه به الكترونيكي شدن روند درخواست حذف پزشكي در سامانه جامع، لازم است در صورت غيبت در جلسه امتحان جهت تكميل فرم كميسيون پزشكي و بارگذاري مدارك پزشكي براساس راهنماي موجود در سستم جامع و از منوي پيشخوان اقدام نمائيد.

فرم درخواست آموزشی دانشجویان از معاونت آموزشی پردیس دانشکده های فنی

فرم درخواست آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

فرم درخواست مرخصی تحصیلی

فرم درخواست تغییر رشته دانشگاه تهران

فرم درخواست تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا

فرم درخواست کارنامه رسمی و غیر رسمی انگليسي

فرم درخواست کارنامه غير رسمي فارسي

فرم گواهی اشتغال به تحصیل انگليسي

فرم گواهی تاریخ احتمالی فراغت از تحصیل انگليسي-کارشناسی

فرم درخواست انتقال دایم یا دائم توام با تغییر رشته

فرم درخواست انتقال بصورت میهمان

فرم تقاضای ترک تحصیل دایم

فرم تسویه حساب دانشجوی محروم از تحصیل

فرم تسویه حساب دانشجوی انتقال دایم

فرم کمیسیون پزشکی

معرفی نامه متقاضیان حائز شرایط آیین نامه استعداد درخشان

فرم تحویل مدارک به دانش آموختگان

فرم تحویل مدارک دانشجوی انصراف از تحصیل-محروم از تحصیل