دسترسی‌های سریع

مصوبه: «هيأت امنا به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، شهريه دانشجويان خاص شامل همسران و فرزندان‌ِ اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي دانشگاه تهران، حائزين رتبه‌هاي برتر علمي، قهرمانان ورزشي و دانشجويان روشندل را براي اجرا از نيمسال اولسال تحصيلي ۹۶- ۱۳۹۵ به بعد تصويب كرد.»

شايان ذكر است درصدهاي تعيين شده در جدول (پيوست است) مربوط به درصد پرداخت شهريه توسط دانشجو پس از كسر تخفيف مي‌باشد.

 

تخفیف