دسترسی‌های سریع

 كليه دانشجويان مشمول پرداخت شهريه مازاد سنوات در دوره دكتري اعم از روزانه، نوبت دوم و شهريه پرداز ازنيمسال دوم ۱۳۹۲، ورودي نيمسال اول و دوم سال تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳، ورودي نيمسال اول و دوم سال تحصيلي ۹۵-۱۳۹۴ معاف از پرداخت شهريه بابت نيمسال نهم مي‌باشند. همچنين دانشجويان ورودي نيمسال اول سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ و ورودي پس از آن، از پرداخت شهريه مازاد بابت نيمسال نهم و دهم نيز معاف مي‌باشند.