دسترسی‌های سریع

به پيوست جداول شهريه كليه مقاطع سال تحصيلي 98-۱۳۹7 دانشگاه تهران جهت استحضار ارسال مي‌گردد. شايان ذكر است شهريه‌هاي مذكور با توجه به بند 3 مصوبات جلسه مورخ 97/1/27 هيات رئيسه دانشگاه تهران تعيين و اعمال گرديده است. همچنين به دليل عدم جذب دانشجو در مقطع كارشناسي به صورت شبانه, شهريه مقطع مذكور در خصوص  دانشجويان مهمان و انتقالي در نظر گرفته شده است.

شايان ذكر است شهريه دوره هاي مشترك (دانشگاه  اينديانا پردو آمريكا و لوند سوئد)معادل پرديس هاي خودگردان دانشگاه تهران اخذ خواهد شد.

شهریه مقطع کارشناسی

شهریه مقطع کارشناسی ارشد

شهریه مقطع دکتری