رویدادهای مهم

تاریخ‌های مهم

دسترسی‌های سریع

قابل توجه دانشجويان محترم مقطع کارشناسی واجد شرايط متقاضي تغيير رشته، از طريق آئين نامه دانشجويان ساعي و كوشا، تقاضاي خود را پس از تأييد دانشكده مبدا حداكثر تا تاريخ ۱۵/‏۰۴/به اداره آموزش دانشكده مقصد ارائه دهند و در صورت اخذ نظر موافق، حداكثر تا تاريخ ۳۱/‏۰۴/به اداره آموزش پرديس تحويل نمايند. به تقاضاهاي خارج از تاريخ‌هاي فوق، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

 

                                                                             اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی