دسترسی‌های سریع

 

ديف

عنوان موضوع

هزينه

توضيح

1

صدور كارت دانشجويي ميهمان

-/500/000 ريال

 

2

صدور كارت دانشجويي المثني - تعويض

-/500/000 ريال

 

3

درخواست رسيدگي ميهمان و نقل و انتقال

 

-/500/000 ريال

طرح در كميته انتقال كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

4

شهريه دانشجوي ميهمان و نقل و انتقال

طبق تعرفه مصوب هر سال تحصيلي هيات امناء

 

 

5

طرح مجدد درخواست دانشجو براي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

-/200/000 ريال

 بر اساس درخواست تجديد نظر دانشجو

6

شهريه تمديد سنوات اضافه و احكام تحصيلي

( موافقت با ادامه تحصيل و ... )

( دانشجويان روزانه )

طبق تعرفه مصوب هر سال تحصيلي هيات امناء

در ادامه تحصيل دانشجوي مشروط محروم از تحصيل با راي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه  وزارتخانه شوراي استاني

7

دروس جبراني در مقاطع تحصيلات تكميلي

طبق تعرفه مصوب هر سال تحصيلي هيات امناء

 

 

8

تاخير در پيگيري تسويه حساب دانش آموختگي و انصراف از تحصيل ( محروم از تحصيل )

( يك نيمسال پس از دانش آموختگي)

طبق تاريخ دانش آموختگي و نيمسال مربوط ( از 1-96 )

-/1/000/000 ريال

براي دانشجوي محروم از تحصيل/ انصراف از تحصيل يك نيمسال پس از آخرين نيمسال مندرج در كارنامه دانشجو كه انتخاب واحد ثبت شده  ( از 1-96 و پس از آن ) دارد .

9

تاخير در پيگيري تسويه حساب دانش آموختگي و انصراف ( دو نيمسال پس از دانش آموختگي)

طبق تاريخ دانش آموختگي و نيمسال مربوط ( از 1-96 )

-/2/000/000ريال

براي دانشجوي محروم از تحصيل/ انصراف از تحصيل يك نيمسال پس از آخرين نيمسال مندرج در كارنامه دانشجو كه انتخاب واحد ثبت شده  ( از 1-96 و پس از آن ) دارد .

  

شماره حساب 5225557690  بانك ملت شعبه 1130 صاحب حساب معاونت آموزشي